Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwachten van vaccineering van jonge dieren, in ieder geval zullen hiermee proeven genomen moeten worden, onderzoekingen over immuniteit. Wat in het heden reeds succes belooft, is te trachten te voorkomen, dat gezond vee wordt besmet. Het verdient dus ernstig aanbeveling klinisch zieke dieren terstond voor de slachtbank te bestemmen, daarmee neemt men de gevaarlijkste bron van besmetting weg.

Er komen gevallen voor, dat de eigenaar van een met paratuberculose besmetten veestapel reeds maanden voordat diarrhee wordt gezien, begint te vermoeden, dat weer enkele dieren vroeg of laat aan de gevreesde kwaal ten offer zullen vallen.

De Johnine reactie zal ons in staat stellen deze dieren objectief aan te wijzen.

De ervaring van Dunkin en ook mijn eigen ervaring in de praktijk stemmen overeen, dat aan de tegenwoordige Johnine een voldoende waarde kan worden toegekend. Voorts zij er reeds direct op gewezen, dat deze Johnine reactie met zijn subtiele en intradermale inspuiting alleen in deskundige handen beteekenis kan hebben.

Zooals reeds vroeger betoogd werd, kan verwacht worden, dat van deze biologische reacties voor de diagnose van paratuberculose een toenemend gebruik zal worden gemaakt, met als funest resultaat, dat nog meer dan thans positief reageerende dieren, die klinisch geen of onduidelijke verschijnselen vertoonen als gezonde dieren in den handel komen. Hierdoor wordt ongetwijfeld een verspreiding van de paratuberculose in de hand gewerkt en ik acht het mijn plicht hier nadrukkelijk op dit gevaar te wijzen, opdat de overheid zich bewust wordt van dezen toestand. Dergelijke reageerende dieren moeten, zij het niet onmiddellijk, voor de slachtbank

worden bestemd.

Intusschen — evenals bij tuberculose — is het ondoenlijk alle positief reageerende dieren onmiddellijk voor de slachtbank te bestemmen. Vermoedelijk is dit zelfs voor op Johnine reageerende dieren nog minder noodig. Men kan, wanneer geen diarrhee optreedt, rustig zijn tijd afwachten. Waar de bron van besmetting in de faeces ligt, is het verklaarbaar, dat men in zeer besmette boerderijen ook gedacht heeft aan desinfectie van de faeces. De opzet moet hierbij gericht zijn op het dooden van de eventueel aanwezige paratuberkelbacillen, voordat de mest over het land wordt gebracht,

Sluiten