Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat bfj velen, met den 4den dag, urticaria ofpetechiae te voorschijn kwamen, die vermindering van koorts en hoest aanbragten, maar, in het tegenovergestelde geval, de tering ten gevolge hadden. IIoff.mann behandelde dezelve in de meeste gevallen met zweetdrijvende middelen. In Rome stierf één van de zes lijders (1).

R. J. Camerarius beschrijft breedvoerig de toevallen, die hij in de Catarrhale epidemie van 1712, in Duitschland, gezien heeft, maakt eene vergelijking lusschen dezelve en die, welke, in 1580, door J. C. Riiujielius waargenomen was, levert ons echter over de luchtgesteldheid, de oorzaken en de behandeling der ziekte niets belangrijks (2).

Wij zijn aan C. F. Loew eene vrij naauwkeurige, in zeker opzigt uitmuntende beschrijving eener Catarrhale epidemie verschuldigd, die, in den winter van 1729, genoegzaam door geheel Europa, van Zweden af tot Spanje toe, heerschte (3), — eene epidemie, die voornamelijk in de groote sleden , zoo als in Parijs en Londen, zeer vele slagtoffers maakte. In deze laatste stad stierven aan deze ziekte meer voorwerpen, dan in de pest van 1665.

Het weder, dat, inOctober, zacht en warm geweest was, werd, met November, afgewisseld, door eene koude , vochtige en betrokken lucht, welke schielijk ontstond, vervolgens steeds ongestadig bleef, nu eens vervuld met stinkende dampen, dan weder helder was; tusschenbeiden viel er veel regen , nu eens was het koud, dan wederom warm ; welk alles ook in December aanhield, tot dat, in het begin van Januarij 1750, een zuiverende noordewind dezen schadelij-

(1) Fr. Hoffmanhi Oper. physic.-medTom. //, Sect. ƒ, Cap, VI, Obs. II; ibid.y Sect. II, Cap. VI, p. 47, 48. Deze Schrijver heeft eene vrij goede verhandeling over de febris catarrhalis geschreven. Omtrent de aderlating in deze ziekte zegt hij: » Sanguinis missio dcbitoAempore et rcgimine instituta in plethoricis, qwim optime frequentem catarrhorum insult um arcet." — Op eene andere plaats echter, zegt hij, te regt: » Prcesenta jam catarrhali febre , peiritus ab ca abstincndum — Turn enim , expericntiatcstc, diuturnitatem catarrhi inducit—Even juist zegt hij: » Venaesectio in catarrhosis affcctibus non quidem directe indicatur; interim tarnen si corpus est plethoricum, si sanguis acalidis et prasertim immoderatiori vini usu incaluit, et febris catarrhalis subito invadens continua vide tur, non nocet sed prodest, elapsis etiam jam aliquot diebivs." Lau cisi , de nativis romani coeli qualitatp. 128.

(2) Ephemer. natur. curios., Cent. III, VI, Obs. LVI1I.

(3) Webster, Brief history of the epidem. discases, Vol. i, p. 373.

Sluiten