Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waaruit blijkt, dat zoowel onder de volwassenen als onder de kinderen het trachoma granulare meer plaats maakt voor de andere trachoomvormen, naarmate de streek zwaarder besmet is. De percentages onder de Javanen spreken wel zeer duidelijk voor dit feit. Waarom in een zwaar besmette streek de aandoening in het algemeen ernstiger verloopt dan in licht besmette besprak ik al in het voorgaande.

De frequentie van het granulaire trachoom bij de verschillende geslachten vonden wij als volgt:

Aantal trach. granulare onder de

j mannen vrouwen

Onder de

Dajaks 7 v. d. 9 = 77 % 13 v. d. 19 = 68,4 %

Maleiers 89 „ 118 = 75,4% 108 „ 140 = 77,1 %

Chineezen 15 „ 26 = 50,7 °/0 29 „ 56 = 51,7%

Javanen 353 „ 574 = 61.4 % 123 „ 828 = 14,8 %

Boegineezen 367 „ 389 = 94,3 °/° 201 „ 263 = 76,4 %

Alfoeren 37 „ 41 = 90,2 % 55 „ 67 = 82 °/0

868 „ 1157 = 75,02 % 529 „ 1373 =38.52 %

In het algemeen vond ik ongeveer 2 maal zooveel granulair trachoom bij den man als bij de vrouw; onder de Javanen zelfs ruim 3 maal. Dat de vrouw zwaarder en ernstiger geïnfecteerd is, moet mijns inziens niet worden opgevat als een grootere vatbaarheid van het vrouwelijke geslacht zooals reeds in het voorgaande vermeld, doch als een gevolg van zuivere exogene momenten. De inheemsche vrouw verblijft bijna den geheelen dag binnenshuis, heeft méér dan de man contact met andere gezinsleden, lijfsgoederen en voorwerpen in huis. In hygiënisch opzicht verkeert ze ongetwijfeld in slechtere omstandigheden dan den man.

Von Gronholm geeft eenzelfde verklaring voor de zwaardere infectie der Noord-Europeesche vrouwen, met dit verschil, dat daar de vrouw door den winter gedwongen wordt in huis te blijven, terwijl dit in Indië hoofdzakelijk berust op de maatschappelijke conventie. Even dient hierbij gememoreerd te worden, dat de frequenties van het granulaire en die der andere trachoomvormen in het algemeen ook weergeven het goed- of kwaadaardige verloop der aandoening. Bezien we de bevindingen hierover in onderstaande tabel, zoo blijkt, dat onder de zwaar besmette Javanen het meeste trachoom voorkomt dat behoort tot de zware vormen. Hierover is reeds het noodige gezegd in het voorgaande. Het aantal gevallen, dat tot practische blindheid leidt

Sluiten