Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEROEP EN TRACHOOMFREQUENTIE.

De frequentie van het trachoom in verband met beroep konden we nagaan in West-Borneo bij de Maleiërs, in Midden-Java en in ZuidCelebes. Daartoe kozen we het landbouwers- en het visschersberoep uit. Vermeldenswaard is het feit, dat in Midden-Java genoeg beroepsvisschers kunnen worden verzameld voor onderzoek, wat in de andere streken niet zoo gemakkelijk gaat, daar de meeste Maleische-, Boegineesche- en Alfoersche visschers gewoonlijk ook bij tijden landbouwer plegen te zijn.

Waar de strijd om het bestaan nog verre na niet zoo zwaar is als die op Java, is ook nog geen noodzakelijkheid tot scherpere differentiatie in de verschillende beroepen. De onderzochte visschers onder de Maleiërs zijn rivier-visschers, de Javanen zee-visschers en de Boegineezen meer-visschers.

Bij de visschers bleek een hooger percentage trachoom voor te komen dan bij de landbouwers. De visschers op Java vertoonden ruim 3 maal meer trachoom dan de landbouwers aldaar, terwijl de visschers in West-Borneo en Zuid-Celebes juist minder geïnfecteerd bleken dan de landbouwers, wat blijkt uit ondervolgende TABEL:

AANTAL

landbouwers visschers

onderzocht trach. °/o onderzocht trach. % +

onder de

Maleiers 126 14=11,1% 256 18 = 7%

Javanen 227 18= 7,9% 138 35 = 25.3°/0

Boegineezen 151 9 = 5,95°/0 H3 5 = 3,49%

504 41 = 8,1%, 537 58= 10,8%

Merida, die in Malaga 84,4 % trachoom vond onder de kustbewoners (vooral visschers) en 15,6 % onder de bewoners van het binnenland, levende onder dezelfde hygiënische omstandigheden, trachtte dit te verklaren door den invloed van de zee. Hij veronderstelde contact met geïnfecteerde of parasietenhoudende visschen, waarin de verwekker van het trachoom een ontwikkeling doormaakt.

Ik vond de zeevisschers ontegenzeggelijk zwaarder besmet (25,3 %) dan de landbouwers (7,9 %) wat Bakker ook reeds in andere streken

Sluiten