Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedurende den kinderlijken leeftijd, in deszelfs gezonde en ziekelijke toestanden worden waargenomen. Men trekke uit deze mieiding een gevolg voor het overige; alsdan kunnen wij den schijn van partijdigheid ontgaan en de moeite besparen de bewijzen op te sommen, waardoor dit boek zich als een goed boek voor kinderziekten kenbaar maakt.

Maar neen, onze voldoening was door dit hoogduitsche werk met geheel bevredigd. Wij gevoelen, dat de groei en bloei onzer wetenschap thans zoo schaars voedsel trekt van onzen vaderlandschen grond en wij kunnen, hoewel overtuigd, dat, i» eenen wetenschappelijken zin, ons Vaderland overal zijn moet, bij het lezen van het een of ander goed geneeskundig werk nooit de gedachte van ons afweren: mogt Holland deszelfs bakermat geweest zijn, en dit te meer, wanneer er eene verklaarde behoefte aan een dergelijk boek bestaat. Ook Meissmr's derde uitgave zijner Kinderkrankheiten wekte weder die gedachte op, doch stelde, als zoovele

andere werken, ons te leur.

Op welke wijze konden wij ons zelve nu beter voldoen , dan door dit werk in een Hollandsch gewaad te wikkelen en hetzelve zóó op llollandschen bodem over te brengen. Ziedaar de natuurlijke drijfveer onzer vertaling. ïVij zullen , naar wij hopen onze taak volbrengen met het volste gevoel der pligten, die wy als vertalers ons hebben opgelegd. Wij vermeten ons op enkele plaatsen niet geheel te berusten in de woorden des Schrijvers, en onze aanmerkingen hier en daar in eene noot er bij te roegen. Voorts spreekt het van zelf, dat ons, bij de lezing van het oorspronkelijke werk, menig denkbeeld en menige schrijver te binnen schoten, die meer of minder tot hel beter beseffen van het onderwerp bijdroegen ; dit meer of minder nuttige hebben wij in den vorm van aanteekeningen aan het werk verbonden, terwijl wij ons beloond zullen achten indien wij daardoor, al is het dan ook slechts het geringste, tot 'het goede van het geheel mogen hebben bijgebragt.

Moge in het algemeen onze taak noodig en , volgens die noodwendigheid, voldoende geacht worden! ^ ^ ^ Godefroi.

2>r. S. Bezbtb.

Sluiten