Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu deze kringvormige , of ten minste van twee zijden op het kinderlijk lioot'd plaats hebbende drukking, slechts daardoor onschadelijk kan gemaakt worden, dat het hoofd in eene tegenovergestelde rigting kan uil wijken, kan men gemakkelijk begrijpen, waarom eene zamendrukking van het kinderhoofd na de geboorte bijna ontwijfelbaar den dood door beroerte moet ten gevolge hebben. Deze verkeerde gewoonte van hel hoofd na de geboorte zamen te drukken moet des te krachtiger worden tegengegaan , daar ook in die gevallen , waarin de kinderlijke bewerktuiging deze mishandeling verdraagt, dezelve geheel en al nutteloos is, omdat het hoofd na de geboorte van zelf dien vorm weder aanneemt, Welken de hersenen hebben, zoodra het niet meer door aanhoudende vernaauwing daarin belet wordt. Met het schreeuwen der kinderen loch wordt de bloedsomloop sneller, het bloed wordt met kracht naar bet hoofd gedreven, de hersenen zetten zich langzamerhand uit, en de natuur stelt zoodoende met de grootste voorzigtigheid daar, wat de mensch in zijne waanwijsheid op eenmaal denkt te herstellen. Bovendien is het lan" werpig uitloopen van het hoofd bij de geboorte nooit zoo aanmerkelijk , als hel schijnt, daar de schijnbare verlenging van het hoofd grootcndeels door de, bij sterke persingen gedurende de verlossing en een naauw bekken, nooit achterblijvende zwelling van de hoofdbekïecdscJcn (hoofdgezwel, caput succedanctun, zie dit hoofdstuk) wordt voortpebragt, welke gewoonlijk 24 uien na de geboorte, voor het grootste gedeelte, verdwenen is. Wordt deze zwelling bij de waanwijze bemoeijmgen der vroedvrouwen, om het kinderhoofd éenen schoonén vorm te geven, ook nog over het hoofd gezien, dan moet de drukking, welke zij met dit doel op liet langwerpig hoofd aanwenden, ongemeen sterk zijn, zal dezelve aan het doel beantwoorden, en alsdan zullen zich de gevreesde nadoelen ook des te minder doen wachten. Hoewel nu deze drukking niet altijd den dood ten gevolge heeft, kan door dezelve tot zwakte van het verstand, onnoozelheid, neiging tot vallende ziekte en sluipen aanleiding gegeven worden.

4) Eene der gewigtigste ziekteoorzaken bij kinderen is de koude y hierin stemmen niet alleen de meeste geneeskundigen overeen, maar ook de ondervinding bevestigt zulks, daar er jaarlijks meer kinderen gedurende de winter-, dan gedurende de zomermaanden sterven. Belangrijke berekeningen hieromtrent zijn wij aan de onderzoekingen van Villebmé en Milne Edwards verschuldigd. Dujiéril (1) deelt ons de door deze artsen verkregene uilkomsten mede: zij hebben bevonden, dat de bewerktuiging van zeer jonge dieren nog niet van dien aard is , dat zij kunnen blijven leven in eene temperatuur, die liooger is dan die van den dampkring, waarin zij gewoonlijk leven; dit gaf hun aanleiding om te onderzoeken, in welke verhouding de hooge en lage temperatuur o iet getal der kinderen staat, die gedurende de drie eerste maanden na de geboorte sterven, en uit deze onderzoekingen blijkt, dat in geueel Frankrijk de sterfte der kinderen, in de drie wintermaanen, ge uiende de drie eerste maanden van hun leven, steeds veel grooter is dan in de overige maanden van het jaar; naar het zuiden toe neemt de sterfte van de maand Maart merkelijk af, terwijl zi| in het noorden van Frankrijk tot het einde van April voortduurt. (1) Froricp's Notizen etc. Bd. XXIV, No 7, S. 108.

Sluiten