Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m vorming van alle werktuigen en krachten te regelen en voor <I<r

Eelijkmatige verdeeling der laatslen tc zorgen, om de afwijkingen in de eweging en den bloedsomloop te verbef eren, om de ophoopingen van vochten weg te nemen, in het kort, om leven, werkzaamheid, overeenstemming in alle verrigtingen van het geheele organismus te brengen.

Doch niet slechts het ligchaam van het kind moet zindelijk gehouden worden , waartoe ook de herhaalde vernieuwing van linnen- en beddegocd behoort, maar evenzeer noodzakelijk is het zuiver houden der kinderkamers , vooral de zorg voor eene zuivere lucht in dezelve. Beschouw eene in de kamer getrokken plant, en vergelijk met dezelve eene in de vrije lucht opgegroeide, dan zal men op het eerste gezigt zien, dat de laatste krachtig en schoon is, terwijl de eerste kleurloos, dor en ziekelijk schijnt. Daar nu voor de menschelijke bewerktuiging de zuivere dampkringslucht eene nog grootere behoefte is dan voor de plant, omdat zij dezelve onophoudelijk in aanmerkelijke hoeveelheid in zich opneemt, en niet eene enkele minuut ontberen kan, zoo moet ook het nadeel eener onzuivere lucht in de kinderkamers al zeer spoedig op het gelaat der teedere schepsels ziglbaar zijn. De kinderen, welke in kamers worden opgevoed, die men gedurende den geheelen winter niet behoorlijk laat luchten , wier vensters men integendeel zoo zorgvuldig mogelijk toestopt, opdat toch vooral geene warmte door de kleine opene tusschcnruimten ontsnappe, worden ziek, krijgen een bol uitzigt, lijden aan verstoppingen in het watervaatstelsel, worden serophuleus , rachitisch enz. Deze gevolgen vinden des te onvermijdelijker plaats, naar mate, behalve de verzuimde vcrversching der lucht, deze ook nog door schadelijke uitwasemingen bedorven wordt; zoo neemt de verschrikkelijk groote sterfte in vondelingshuizcn voorzeker voor het grootste gedeelte haren oorsprong in de met schadelijke uitwasemingen (vooral der ontlastingstoffen) bezwangerde lucht, welke tot eene reeks van aanstekende ziekten der pasgeborenen aanleiding geeft, die in de burgerpraktijk slechts hoogstzelden worden waargenomen; ofschoon wij tevens met Windel (1) aannemen, dat de gebrekkige verpleging, de storing in den slaap en de slechte voeding in zulke gestichten ten hoogste schadelijk op de kinderen terugwerken, liet spoedigst wordt de lucht bedorven , wanneer de kamers zeer digt bij de grondvesten gelegen, laag van verdieping en van vochtige muren voorzien zijn, waarbij zich dan spoedig de reuk van modder doet bespeuren ; nog meer wordt echter de lucht bedorven door het koken in de kinderkamers, door het slapen in dezelve, door de uitwaseming der ontlastingstoffen , door het ophangen van met pis doordrongen luijers en het droogen van vochtig linnengoed in het algemeen bij de kagchels. Men zoude ons hier kunnen tegenwerpen, dat alle deze nadeelen niet maar zoo spoedig, vooral niet in de woningen van arme lieden te verhelpen zijn , daar zij gedeeltelijk in het bouwen van deze woningen liggen opgesloten; het medegedeelde echter heeft niet alleen op de onbemiddelde volksklasse, maar ook op de welgestelde huisgezinnen betrekking. Kiest men niet gewoonlijk de verstafgelegene en, ronduit gezegd, de slechtste kamers voor kinderkamers uit? Iedere kamer, al is dezelve nog zoo klein, kan zindelijk gehouden worden ; slech(3 vordert eene kleine kamer dubbele op-

(1) IJenle's ZeiUchrift für die Slaatsarzneikundc, lid. XXXI, Heft. 1-

Sluiten