Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teruc gaan, en, ten einde liet karakter der ziekten van het foetus naauwkeurig te leeren kennen , van de zwangerschap af beginnen.

Voor het, door eenen vruchtbaren bijslaap van liet eijernest losgemaakte en met leven bedeelde ei moet de baarmoeder hetzelfde zijn , wat de aarde is voor den zaadkorrel, wanneer deze als plant zal opgroeijen. Zoo als deze in de aarde wortel schiet, vestigt zicli liet ei door de uit liet het vaatvlies ontspringende bloedvaten aan de baarmoeder; zoo als neze ginds, vindt het ei hier ruimte tot deszeifs ontwikkeling; en alle voorwaarden, door den zaadkorrel van de aarde gevorderd, die deszells wasdom en ontwikkeling kunnen bevorderen, te weten, warmte, voedsel cn lucht, worden liet ei van den mensch in de baarmoeder ten deel. liet licht behoeven beide eerst dan, wanneer zij deze eerste kweekplaats verlaten hebben. Indien wij nu vooronderstellen, dat liet in de baarmoeder gekomen ei volkomen gezond en door liet krachtige sperma Aan eenen in den besten welstand verkeerenden man bevrucht was, dan is het duidelijk, dat het foetus slechts in zoo verre in de baarmoeder ziekelijk kan worden aangedaan, als aan hetzelve de noodige ruimte tot deszells ontwikkeling, of voedsel en zuurstot, ol eindelijk de behoorlijke warmtegraad ontbreekt (n).

Hieruit kan men nu opmaken, welke ziekten het kind in het moederlijf hoofdzakelijk eigen zijn, en aan welke het niet ligt ol misschien nimmer onderworpen zijn zal. Zoo zullen, b. v. bij het foetus in de baarmoeder niet ligt ziekten van de alsdan nog slapende zinswerktuigen voorkomen, van welke men echter dcrzelver organische misvormingen

moet onderscheiden.

Wil de geneesheer het nog in het moederlijf vcrLecrcnde kim. voor ziekten behoeden , dan moet hij natuurlijker wijze voor eenen regelma— tigen leefregel der zwangeren zorgen, daar de gezondsheidsregels voor beide dezelfde zijn , cn de gezondheid van het kind van die der moeder afhangt (i). Lijdt eene zwangere vrouw aan hevige koortsaanvallen,^ is er bij haar eene ziekte van het spijsverteringskanaal aanwezig , oi werken nederdrukkende gemoedsaandoeningen op dezelve, dan blijven gewoonlijk de daaruit voor het kind voortspruitende nadeelen niet lang achterwege, want daardoor wordt of de noodige en behoorlijke warmt e-

(n) Het is een schoon dichterlijk denkbeeld, de ontwikkeling van den mensch bij de wording eener plant, gelijk reeds Hippocrates zoo uitvoerig gedaan heeft, te vergelijken; in eenen meer naam» keurig geneeskundigen zin echter kan deze #lgenieene vergelijking met lang worden volgehouden , dan vooral niet, wanneer men de bronnen der ziekten, die de menschelijke vrucht kunnen teisteren, slechts bepaalt tolde afwijkingen inde levensnoodwendiffbeden , voor de planten- cn uienschenkieni te ge ij t onniis baar. liet zal later \an zelf blijken, dat ruimte, voedsel, zuurstof en warmte niet de eenige oorzaken zijn tot ontwikkeling van abnorimteiten in de vrucht. el''

(i) Hoewel het eene dwaasheid zoude wezen te willen ontkennen , dat de p-ezondheidsloestand der moeder in liet naanwste verband met dien der vrucht staat, zoo kan echter, wegens de meerdere of mindere zelistandigheid der laatste, niet onvoorwaardelijk worden aangenomen , dat atwijkingen in den welstand der moeder altijd ongeregeldheden in tiet loelaal bestaan moeten ten gevolge hebben ; ook de ondervinding spree ls

ruimschoots tegen.

Sluiten