Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien. Op dezelfde wijze lioude men doordringende snelle toonen van het oor van het kind af, daar dit door dezelve onaangenaam wordt aangedaan, zo» als het schreeuwen van het kind wanneer zulks toevallig geschiedt bewijst; bovendien is deze voorzorg ook uit hoofde van de werkinn- van den schrik op de teedere kinderlijke bewerktuiging noodig. Dezelfde dubbele opmerkzaamheid schenke men aan het zintuig van den reuk, daar, zoo als reeds is aangemerkt, een sferke geur zoo wel den nervus olfaclo' rius als de hersen- en de ademhalingswerktuigen aangrijpt.

Behalve alle deze voorzorgen, vermijde men de geestkracht van het kind tc vroegtijdig in te spannen, en voornamelijk het geheugen te oefenen , wil inen de gezondheid van hetzelve niet ondermijnen. " Voor bet zesde jaar moest geen kind eenig onderwijs , waarbij het peheiijren m werking komt, ontvangen, daar het ten eenenmale nadeelig is, en zulke kinderen , even als trekplanten , gecne hechte bewerktuipïnp of voortdurende gezondheid bezitten kunnen. Ja zelfs moest men "zwakke kinderen ook nog op dien tijd niet met onderrigt lastig vallen, omdat het hgchaam nog niet krachtig genoeg is en de ligchamelijke ontwikkeling altijd de ontwikkeling van den geest moet zijn voorafgegaan.

Aan het einde van dit hoofdstuk moeten wij nog opmerkzaam maken , dat het onrijp ter wereld gekomen kind bijzondere oplettendheid verdient, zoo wel met betrekking tot deszclfs verpleging , als in het algemeen ten aanzien van deszells diaetetische behandeling , daar het nog niet volkomen in staat is, om in de buitenwereld te blijven voortleven. Indien wij ontijdig geboren kinderen in het leven behouden willen, moeten wij hun alles zoeken te verschaffen, wat zij door het verlaten der baarmoeder verloren hebben; daar wij echter de plaats, waar het kind zich tot nu toe heeft opgehouden, niet behoorlijk kunnen vergoeden, komt liet grootste gedeelte der onvoldragen ter wereld komende kinderen gewoonlijk weder om, en dit heeft des te spoediger plaats, naarmate het kind mindei rijp geboren wordt. Voor de 32ste week der zwangerschap gelukt liet slechts zeer zelden het kind in het leven te houden ; later slechts door eene zeer zorgvuldige verpleging. De kinderlijke bewerktuiging iinmers is alsdan nog niet rijp en in staat oin de inwerking van de buitenwereld op de zintuigen, van de lucht 1>. v. op de longen , enz. te verdragen. De werktuigen der assimilatie zijn nog niet geschikt, om de in het darmkanaal gebragte voedingsmiddelen te bewerken, de huid is zelfs nog te teeder , om de daarop inwerkende vreemde prikkels (welke in ieder ge"val minder zacht zijn dan het vruchtwater) zonder nadeel te verduren. Dat een kind te vroegtijdig geboren is, bespeurt men aan het in vergelijking tot het overige ligchaain buiten verhouding groote hoofd en aan het, naar evenredigheid van den omvang van het hoofd, kleine gezigt, — aan de teedeiheid en kleinheid van het kind zelf,— aan de roode nog met lanugo bedekte huid , aan de weeke nagels der vingers en toonen , — aan den lager en dieper liggenden navel, — aan de korte ledematen, aan de zwakkere bewegingen, — aan het mocijelijk ademhalen, waarbij de buikspieren de inspanning van het kind verraden , — aan de fijne en piepende stem en het onophoudelijk kermend geluid, — aan het aanhoudende slapen, en aan het onvermogen, om het voedsel uit de moederborst behoorlijk tot zich te nemen. Sommige ontijdig geboren kinderen zijn wel is waar in staat om te zuigen, doch zij doen ge-

Sluiten