Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de nabijheid der hersenen plaatsheeft, en daarbij tevens een vermeerderde toevloed van sappen naar het hoofd voorhanden is, kenbaar uit de zieklevormen , waarmede zoo dikwijls de kinderen in dit levenstijdperk behebtzijn, als bloedaandrang naar het hoofd, crusta lactea, tinea capitis, nat zijn achter het oor, sterke kwijling, waterhoofd en verschillende zenuwtoevallen , inzonderheid de onderscheidene soorten van zenuwtrekkingen, krampen en stuipen (ff). Zoo als men in het eerste levenstijdperk van den mensch in het algemeen de toediening van wijnen, opium en dergelijke middelen vermijden moet, zoo zoude de aanwending van dezelve gedurende het tanden krijgen dubbel nadeelig zijn. Bij alle ziekten der kinderen wordt, gelijk wij zoo even gezegd hebben, door eene ligt plaatshebbende medelijdendheid spoedig het reproductive stelsel mede aangetast; gedurende het tijdperk der tandvorming echter gaan ziekten meestal met zenuwaandoeningen gepaard, en het is een dagelijksch verschijnsel, dat storingen in den spijsverteringstoestel stuipen veroorzaken, die gewoonlijk door braakmiddelen, die men het zieke kind gedurende den vrijen tijd ingeeft, worden opgeheven.

De prikkelbaarheid is kort na dc geboorte niet zoo groot, als de gevoeligheid; maar het bloed vatenstelsel is buitengewoon prikkelbaar, en eene geringe oorzaak kan tot de hevigste opgewektheid van hetzelve aanleiding geven. Van daar dat kinderen, welke zich volkomen wel bevonden, binnen eenige uren' gevaarlijk ziek kunnen zijn; en andere, uithoofde van den eensklaps ontstaanden hevigen bloedaandrang naar het hoofd en de neiging tot vochtuitstorting , door eene oogensctiijnJijk onbelangrijke ziekte kunnen gedood worden (gg); Uit dien hoofde geven wij hiernevens de volgende regels op . die men bij het behandelen van kin-

(ff) Het voetspoor van Uippocrales volgende, leidt men al te dikwijls deze ziekelijke zenuwverschijnselen van het tanden krijgen alleen af; Luiten twijfel moet daarbij het gelijktijdige ontwikkelingstijdperk der hersenen in aanmerking genomen worden , dal evenveel, zoo niet meer , tot dergelijke en andere ziekten aanleiding geven kan ; dikwijls voorzeker zal liet lijden uit beide oorzaken te gelijk deszelfs oorsprong nemen. Vert.

(gg) Als bijdrage tot de anatomische en physiologische eigendommelijkheden van de kinderlijke bewerktuiging kan het volgende dienen : vergelijkende metingen der capillaire vaten van jonge kinderen en volwassenen in verschillende werktuigen (als longen , lever , nieren , darmkanaal, huid), door Bery bewerksteligd , toonen op het zekerst aan, dal de door dezer vaatjes niet slechts relatief maar ook absoluut zeer aanmerkelijk is , en zelfs die verder volwassenen te boven gaat. Het is reeds gezegd, dat derzelver wanden dunner en zij zelve in grooler aantal werkzaam z;jn. Gaan de folliculi van liet geheele slijmvlies der darmen bij kinderen en wel gedurende en na de eerste denlitie , die van volwassenen te boven , eene verhouding , die vermoedelijk ook op andere slijmvliezen en de huid toepasselijk is. Door beide deze omstandigheden wordt nauurlijk eene rijkelijke en spoedige afscheiding bevorderd , die voor het snelle en levendige voedingsproces als het ware eene physiologisclie noodzakelijkheid , maar daarbij tevens in ziekten de oorzaak is , van de snelle uitzweetingen en rijkelijke profluvia. Van daar bij kinderen de groote geneigdheid lot exsudative ontstekingen , van daar het verschijnsel, dat een prikkel hier ligt ziekte of dood veroorzaken kan , voor dat er nog wezenlijke veranderingen in het weefsel ontstaan zijn. Vert.

Sluiten