is toegevoegd aan je favorieten.

De ziekten der kinderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit deze zwakte der spieren leidt A. Mükiscii (1) de groote neigingtot sluiptrekkingen af. In dezelfde male als de geheeie bewerktuiging des kinds teederder en als het ware vloeibaarder is , is ook het celwijsweefsel fijner en losser en het in hetzelve bevatte vet minder vast en veel lichter van kleur.

Vergelijken wij den tijd der kindschheid met de manbare jaren, dan vinden wij verder de huid en het klierstelsel bij het kind zeer werkzaam. Buiten twijfel slorpt de huid van het kind veel sterker op , en scheidt aan den anderen kant ook veel meer uit, dan die van den volwassenen; zij is ook rijker aan zenuwen en bloedvaten, teederder en met meer poriën voorzien. Deze geaardheid der huid is voor den geneeskundige van groot gewigt, daar zij hem bij het behandelen der kinderziekten van niet weinig belang is» liet ontijdig geboren kind, wiens darmkanaal het voedsel nog niet verdragen of bewerken kan , moeten wij derhalve door de huid trachten te voeden, door hetzelve warme en voedende baden te doen gebruiken. liet kind moet in den beginne onophoudelijk in dezelfde temperatuur blijven , en slechts langzamerhand mag men het aan de verandering van lucht, en afwisseling van warmte en koude gewennen. Bij snelverloopende ziekten der kinderen, welke door crises eindigen, moet men deze meestal niet in de pis, des te eerder echter door de huid verwachten, daar de piswerktuigen , in vergelijking tot de huid , op eenen veel lageren trap van ontwikkeling staan : ook zetten zich gemakkelijk ziektestoffen op de huid al, zoo als de in grooten getale voorkomende huiduitslagen bewijzen, waarvan men de uitbotting derhalve eer bevorderen dan beletten moet. Eindelijk zien wij dat het bad bij kinderen veel spoediger werkt en van veel heilzameren invloed is dan bij volwassenen , en leeren daardoor aan bet bad eene grootere waarde hechten , dan men dit gewoonlijk wel doet.

liet hangt insgelijks met de sterkere voriningsdrift van de kinderlijke bewerktuiging zamen, en men kan het zelfs uit deze opmaken, dat het klierstelsel op eenen veel hoogeren trap van werkdadigheid en derhalve ook van ontwikkeling staan moet; wij vinden dan ook de klieren, b. v. de lever en de bijnieren in het ligchaam van het kind naar verhouding veel grooter dan bij den volwassene. (Van de thymus willen wij hier niet spreken, daar derzelver verrigting na de geboorte schijnt op te houden) (n). Op dezen toestand van het klier- en watervaatstelsel heeft de geneesheer bij de behandeling der klierziekte en de verschillende huidziekten vooral te letten, daar dit in deze ziekten gewoonlijk deelt.

gewekte bewegelijkheid , maar ook de geringe kracht, die daarbij uitgeoefend wordt; hierdoor wordt eene te snelle uitputting zeer wijsselijk voorgekomen.

Vert.

(1) Beilriige zur Kennt&iss des kindliehen Organismus. Wien, 1825). 8.

(n) Wegens dit voorheerschen van het systema lyniphalieuni en den overal klaarblijkelijke!! rijkdom in sappen, heeft men aan het kind een temperamenturn lymphatieum toegekend ; wij kunnen daarmede slechts in zoo verre overeenstemmen, als inen hetzelve, uithoofde van de tevens aanwezige groote gevoeligheid en prikkelbaarheid , niet gelijk stelt, met hetphlegniatiseh temperament der volwassenen. Éene onderscheiding alzoo , even als zulks tussehen scrophulosis tenera en luxa geschiedt, kan niet als overbodig beschouwd worden , wanneer men deu naam behouden wil. Vert.