Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geluid; dc kinkhoest aan het krampachtig, stootsgewijs uithoesten, cu de van eenenpiependen toon vergezelde, gerekte inademing door de vernaauwde stemspleet. De kramphoest klinkt, volgens Löbiscu, als de weerklank uit een hol vat; eveneens pleegt ook de aan het uitbreken der mazelen voorafgaande hoest te klinken. De gedurende liet beloop van gastrische koortsen bij kinderen voorkomende hoest, is, wanneer dezelve slechts van tijd tot tijd en zonder moeijelijkc ademhaling ontstaat, niet gevaarlijk; lioe aanhoudender dezelve is, en hoe heviger het gastrische lijden, des te bedenkelijker is hij tevens. Hetzelfde geldt van den de slijmkoorts cn de wormziekte vergezellenden hoest. Onmiddellijk op pokken, mazelen, onderdrukten uitslag van het hoofd cn klierachtige oogontsteking volgende cn door deze kwalen opgewekte hoest is meestal gevaarlijk.

Behalve de hoest geeft eindelijk nog de percussie en auscultatie oplossing omtrent den toestand der borstingewanden, vooral der ademhalingswerktuigen. De percussie is bij kinderen van veel grooter nut dan bij volwassenen, eensdeels om dat bij het kind niet gemakkelijk de onderkenning der ziekte door een volledig ziekenexamen tot een geheel kan gemaakt worden, ten andere , om dat de meer tecdere spieren aan de veerkrachtige trillingen van het geluid minder hinderpalen in den weg stellen, en de fijnere beendertoestel van de borstkas de fijnere spelingen van het geluid zuiverder, scherper en ongestoorder teruggeelt. Maar ook het onderscheiden van deze spelingen vereisclit een geoefend gehoor , om dat jonge geneeskundigen, die in de percussie bij kinderen niet geoefend zijn, den loon zells in die gevallen helder vinden , wanneer een longlap, zoo als Becquerel zich uitdrukt, zich reeds in den tweeden graad van ontsteking bevindt (ccc). C. Taupih is van hetzelfde oordeel, en bemerkt, dat de percussie, wanneer men zich langen tijd cn zorgvuldig in dezelve geoefend heeft, een hulpmiddel voor de diagnostiek aanbiedt, waarvan men vroeger volstrekt geen denkbeeld had. Guersent maakte gewoonlijk met dc percussie, bij kinderen in de regio inlrascapularis een begin, en deze streek geeft, bij cene gezonde borstholte en gaven toestand der longen, den duidelijksten, heldersten toon. Van den rug af, gaat men met het onderzoek naar beide zijden voort; men moet echter in het oog houden, dat de regterzijde altijd eenen dofferen toon geelt, dan de linker, hetgeen door de hoo'ger opslijgende lever veroorzaakt wordt, en in geenen deele voor een tceken van bloedovervulling of ontsteking van het longweefsel gelden kan. De streek der okselholte en die in de nabijheid der sleutelbeenderen geven de minst voldoende uitkomsten , want hier vindt men het geluid bijna altijd helder; hetzelfde geldt ook meestal van het borstbeen; wijzigingen van den klank, die van abnormiteiten der Iongen of van derzelver omgevingen afhangen, worden altijd duidelijk aan de beiden zijden der borst onder de borsttepels waargenomen.

(ccc) De oorzaak van dit helder geluid is ligt verklaarbaar uit de gesteldheid der kinderlijke longen ; deze toch naar evenredigheid veel kleiner van omvang zijnde, dan hij volwassenen, zijn met een veel giooter aantal lucht, opnemende cellen voorzien. Uie.door wijders, in verband met de hij kinderen natuurlijke meerdere naauwtc der cellen , wordt aan de lucht eene grootere oppervlakte en dus meerdere gelegenheid tot oïvdatie van liet bloed geschonken. rert.

Sluiten