Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor ;

■ : Tabpinheeft dezelve echter eenmaal bil een aan tering lijdend Iwaall-

jarig kind waargenomen. Het vesiculairc ademhalen verdwijnt gewoonlijk in de long-, borstvlies-, hevige longpijpstak-oni'steking en in het emphysema der longen, duurt echter bij pneumonia lobularis voort, zoodat het dikwijls het reutelen en het bronchiaalgeblaas onduidelijk maakt. Dringt de lucht, uit hoofde van de eene of andere oorzaak niet in de longblaasjes, dan hoort men bij de ademhaling een geluid, alsol de lucht stootsgewijze en met kracht door eene metalen buis geblazen wordt; dit geruisch hoort men voornamelijk in de streel van het strottenhoofd, van de luchtpijp en de verdeling van dezelve. liet bronchiaalgeblaas wordt bijna altijd in de ontsteking van het bovenste gedeelte der long bij zeer jonge kinderen waargenomen, en wel zoo duidelijk , alsof de zieke direct in de stelhoskoop blies. In de borstvliesontsteking verdwijnt dit geluid , zoodra eene rijkelijke uitstorting heeft plaats gevonden; zeer duidelijk wordt het daarentegen bij verwijding vandelongpijpstakken, b. v. ten gevolge van kinkhoest, waargenomen.

Even zoo noodzakelijk als het onderzoek der borstholte is ook dat der buikholte, daar, zoo als bekendis, de ziekten der spijsvertcringswerktuigen in het eerste levenstijdperk het menigvuldigst voorkomen, liet onderzoek van den buik bij kinderen verschilt daarin van dat bij volwassenen, dat de ingewanden bij eerst genoemden eene andere ligging hebben. Onder de korte ribben cn in het bekken konden nog gecne werktuigen geplaatst worden, want gene hebben zich nog niet naar buiten uitgezet, en het laatste is zoo vlak , dat zelfs de pisblaas boven en buiten het bekken gelegen is. Daar nu alle buiksingewanden onder de weeke buikbeklcedselen gelegen zijn, ziet men dezelve van alle zijden naar het midden gedrongen , en daardoor wordt derzelver veranderde ligging veroorzaakt. De maag ligt bijna loodregt, en strekt zich tot in de nabijheid van den navel uit, zoodat de groote bogt schuins naar de linkerzijde, de kleine naar de regterzijde gekeerd is. Dien ten gevolge bevindt zich ook het net meer naar de regterzijde. De lever neemt liet grootste gedeelte van de geheele buikholte in, strekt zich tot aan de linkerzijde uit, en onderscheidt zich door de grootte van hare linkerkwab. De twaalfvingerige darm ligt bijna geheel achter de maag, en ook de milt vindt men veel verdei naar het midden van den buik gedrongen , dan bij volwassenen. Eerst langzamerhand veranderen de ingewanden van ligging en zelden vindt men dezelve voor de jaren der manbaarheid zoo gerangschikt als bij vol¬

wassenen.

ornpflp. pn reïrelmahVe toestand van de sniisvertferingswerktuigen

geeft zich bij pasgeboren kinderen voornamelijk daardoor te kennen , dat het kind (wanneer niet organische gebreken, zoo als hazenlip, wollsmond, vergroeijing van de neusgaten, aangewassen tong enz. aanwezig zijn) de borst gaarne neemt, zonder hindernis zuigt, en de moedermelk goed verteert. Heeft het kind een tijd lang goed gezogen , en wil het eensklaps de borst niet meer nemen, of begint hetzelve, nadat het een oogenbhk gezogen heeft, te huilen en den tepel lostelaten , dan is gewoonlijk een ontstekingachtige toestand der mondholte , die somtijds het uitbreken van spruw eenige dagen voorafgaat, blaasjes of zweertjes in den mond of keel, ontstekingachtige aandoening van den slokdarm of van den hals , of verstopping van den neus, die de adem-

Sluiten