Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lievige roodheid der huid weder verwijderen f en op de plaats waar zij gelegen hebben , eene warme pap leggen, waardoor insgelijks eene blaas gevormd en veel pijn bespaard wordt. Heeft de geneesheer door het vesicatorium zijn doel bereikt , cn wenscht hij de wond spoedig weder genezen te zien, dan kan hij volgens A. P. Merill s aanbeveling (1) een | — \ duim dikke laag zachte boomwol op dezelve leggen, welke de afgescheiden vloeistof opslorpt cn onder welke zeer spoedig eene nieuwe opperhuid gevormd wordt. Deze behandeling zoude vooral dan te pas komen, wanneer de trekpleisters in den nek gelegen hebben, omdat de pijn bij het liggen daardoor buitengewoon schielijk opgeheven , ol ten minste aanmerkelijk verminderd wordt. Als aandacht verdienend blaartrekkend middel geeft A. Troussead (2) het ifi aetlierisch extract van spaansche vliegen (3) gedoopte vloeipapier op, hetwelk , door zijne spoedige werking, zuiver- en goedkoopheid , boven de gewone blaartrekkende pleisters de voorkeur verdient, waarbij komt, dat men het gemakkelijk in eene portefeuille medevoeren kan. Bouillaud , Bérard en andere geneeskundigen te Parijs bedienen zich algemeen van dit middel.

Eindelijk is het gebruik van uitwendige middelen bij kinderen van het grootste gewigt, daar vele geneesmiddelen tot inwendig gebruik in den teedersten leeftijd niet geschikt zijn, en sommige door de kinderen hardnekkig afgewezen worden , hetgeen vooral van opium, kamfer en andere middelen geldt. Als krampstillende middelen worden derhalve gebruikt de inwrijvingen met opium, die zeer zacht werken, pleisters met kamfer cn opium , inwrijvingen van oliën , b. v. van ol. chamotnil., /iyoscyam. en andere. Verder behooren tot de uitwendige middelen, dampbaden, omslagen, berookingen, met kruiden gevulde zakjes, klisteren en baden. De weekmakende dampen zijn vooral bij; borstaandoeningen, longontstekingen , lialsziektcn, droogen hoest van nut, en derzei ver aanwending geschiedt door middel van een met de werkzame beslanddeelen van kruidenaflreksels of andere vloeistoffen bezwangerd stuk spons . De omslagen kunnen met verschillende doeleinden, nu eens tot oplossing en tot verweeking, dan weder tot verwarming, opwekking, ja zelis tot vermindering van de kwellingen door wormen veroorzaakt , gebruikt worden. Met dil doel schreef Cu. W. IIufeland omslagen van absynth , tanacctum en kamillen , in melk gekookt, op den. onderbuik voor. — Berookingen met maslik, storax, barnsteen , enz. raadt dezelfde geleerde bij cacliectisch voorkomen , aanleg tot atrophie en engelsche ziekte aan. Men hult ten dien einde de zieken in berookte lappen flanel. Drooge kruidenzakjes passen bij winderigheid, verslapping van de ingewanden, groote zwakte, en koortsachtige, vooral gastrische ziekten met nerveuse verschijnselen. — De klisteren worden

gesteld, zoo als op den thorax, de bovenzijde dei- dijen en kuilen enz., om eene meer hevige ontsteking voor te komen. Bij het wegnemen der spaansehevliegpleister verwijdere men , door het zacht bevochtigen der wondoppervlakte niet laauw water, de nog aanwezige stukjes pleister of zalf. Men boude tevens bij het gebruik van cantharides eene mogelijke aandoening der nieren in liet oog. Vert.

(1) Froriep's Notizen , No. Ï574 , S. 22.

(2) Journal des conoaissances méd. chirurg., V année , p. 135.

(5) Over de bereiding zie men Sehmidl's Jahrb,, Bd. XXXI, S. 293*

Sluiten