Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook, volgens Hoieukd, eongestiën en ontsteking, huidziekten, wormen , organische veranderingen, mechanische beleedigingen en, hetgeen wij er bijvoegen, verkrommingen enz. onmiddelijk na de geboorte bij kinderen waargenomen, ten bewijze, dat alle deze kwalen reeds in den uterus ontstaan waren; ja zelfs kan het embryo gedurende de zwangerschap dood in de baarmoeder vertoeven, zoo als duidelijk bewezen wordt door die gevallen, waarin kinderen met onloochenbare sporen van reeds lang begonnen rotting geboren werden.

Nog veel verder dan Hufelahd in deze zijne verhandeling waren reeds vroeger andere geneeskundigen gegaan , welke niet slechts die zicktevormen opgaven, welke het reeds gevormd embryo konden aantasten, maar zelfs reeds melding maakten van verschillende ziektekundige afwijkingen van het ei en deszelfs vliezen, zoo als dit reeds door ons op cene andere plaats medegedeeld geworden is (1). IIcfeland beproeft daarentegen reeds de ziekten van het foetus geneeskundig te behandelen en geeft in het kort op, op welke wijze men op het embryo zoude kunnen inwerken, waarbij hij de wegen van verbinding van hetzelve met de moeder opspoort. Als zoodanige beschouwt hij den overgang van het bloed, den zenuwinvloed , dc werktuigelijke inwerking , de algcmcene natuur-ageutia (i mp onder abi lia) en de metastasis. Ten opzigte van den overgang van het bloed wist II. zeer goed, dat een onmiddellijke overgang van het bloed der moeder in het foetus niet plaats heeft; desniettemin meent hij , dat men niet ontkennen kan, dat verschillende stoffen (ofschoon dan ook onder menigvuldige veranderingen) uit het bloed der moeder substantieel in de voclitmassa van het foetus opgenomen worden, daarb. v., zoo als Wn.Iiam onlangs beproefd heeft, olie, in de aderen van ecne zwangere hond ingespoten, in dc navel- en bloedvaten van het foetus weder gevonden werd, hetgeen wij intusschen nog zeer betwijfelen (111). Ook nemen wij geenszins onvoorwaarlijk aan, dat dc zuigeling, wanneer de moeder een purgerend middel neemt, laxeert, of aan winden lijdt, wanneer de moeder winderige spijzen gebruikt, of aan zuur, wanneer zij iets zuurs genuttigd heeft. De ondervinding heeft ons dit niet bevestigd.

Behalve de bloedsovergang tracht Hefelaïto den zenuwinvloed van de moeder op het kind te bewijzen uit de gevolgen, welke men na gemoedsaandoeningen der moeder bij het kind waarneemt; het is echter nog niet zoo zeker, dat deze door zenuwinvloed ontstaan zijn; wij gelooven veeleer, dat storingen in den bloedsomloop , veranderingen in den warmtegraad , ja zelfs krampachtige aandoeningen , welke zich aan het baarmoederstelsel mededeelen , en waardoor het kind lijdt, de gevolgen der gemoedsaandoeningen der moeder voor het kind natuurlijker verklaren.

Verdere wegen van verbinding tusschen moeder en embryo zijn werktuigelijke inwerkingen, op den buik der zwangeren, algemeene nat uuragentia , zoo als b. v. de electriciteit, het ma-

(1) Forseliungen etc. Th. I, S. 111 cn Th. IV, S. 115.

(111) AVat er ook van de gemelde proefnemingen waar moge zijn , wij weten dat Magendie, bij dragtige dieren, kleurstoffen en vergiften inspoot, welke hij na eenigen lijd in de vruchtjes wedervond; terwijl Mende, ton d' Oulrepont en Graetxer mecnen te moeten aannemen , dat opium , door dc moeder genomen, narcotismus der vrucht te weeg bragt. Vert.

Sluiten