Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een belangrijk geval van dien aard mede: eene zwangere vrouw werd door koude koorts aangetast, en voelde duidelijk , hoe het foetus telkens, wanneer zij in den koortsvrijen tijd verkeerde , door de koorts werd bevallen. Na den zesden aanval werd de ziekte, bij beide tegelijk, door de chinine weggenomen. Voigt verhaalde in het medische gezelschap te Leipzig insgelijks een geval, hetwelk het lijden van het foetus aan eene febris intermittens zeer waarschijnlijk maakte ; ja zelfs nam Voigt een geval waar (1), waarbij, volgens zijn gevoelen, eene tusschenpoozendo koorts van de zuster eencr zwangere vrouw op hel foetus van deze was overgegaan , zonder zich aan de vrouw zelve medetedeelen (?). Dit zij genoeg omtrent die ziekten, welke het foetus zoowel als den reeds geboren mensch kunnen aandoen.

Indien verscheidene geneesheeren beweren , dat men bij het foetus sleclils dezelfde ziektevormen moet trachten op te sporen , die bij den volwassen mensch gewoonlijk voorkomen, moet men hierbij wel in aanmerking nemen, hetgeen Jörg (2) ten dien opzigte zegt: » het is buiten twijfel, dat het foetus gedurende deszelfs ontwikkeling in de vrouwelijke vruchthouder geheel anders bewerktuigd is , en door andere wcrkluigen zijn leven onderhoudt dan het geboren kind ; het foetus leeft in eene andere wereld, onder geheel andere invloeden ; uit dien hoofde moet derhalve ook het foetus gedurende deszelfs oponthoud in de baarmoeder , aan andere ziekten zijn blootgesteld dan de mensch na deszelfs geboorte."

Hoe verschillend de ziekten van liet ei zijn , hoe zelden het in ons vermogen is , dezelve tc ontdekken en te genezen , zal uit eene beknopte mededeeling der ons tot heden toe bekende ziekten van het ibetus en der storingen in deszelfs organische ontwikkeling duidelijk worden. W ij hebben reeds gezegd , dat tot het voortbrengen van een nieuw individu um , zonder gebreken, een gezond mannelijk sperma en een volkomen rijp en gezond ovulum uit den eijerstok der moeder hoofdvereischten zijn. Bevindt zich een van deze beide vereischten in eenen aiwijkenden toestand, dan moet bij het embryo de noodige levenskracht ontbreken, en hetzelve sferft of ontwikkelt zich op eene gebrekkige wijze, en komt dan zwak , misvormd , te vroegtijdig ter wereld ot sterlt op het einde der zwangerschap.

Het ei kan echter ook buiten de baarmoeder en door toeval op eene andere plaats geraken , en daar deszelfs verdere ontwikkeling beginnen. Deze ontwikkeling zal daar echter niet ligt tot volkomenheid geraken en de hoop , om na eene dergelijke zwangerschap een levend kind ter wereld te zien komen, is zeer gering, zoo als uit den treurigen afloop der buitenbaarmoederlij ke zwangerschappen genoegzaam bekend is. Ook sloor werktuigelijke oorzaken kan het zich wezenlijk in de baarmoeder en in deszelfs verdere ontwikkeling bevindende ei geheel ol gedeeltelijk van dezelve worden losgemaakt; er ontstaat abortus , en daardoor wordt de volledige ontwikkeling in de baarmoeder verhinderd.

(1) Summariuni des Neuester. und Wissenswiirdigslcn aus der gesanmiten Medicin , herausgegeben von Dr. E. II. Kneschke, Jahrg. 1&5Ö. Bd. XI.

(2) Ilamlli. zuui Erkennen und Hcilen der Kinderkrankbsiten. Leipz. 1820. 8. S. 281.

Sluiten