Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"volgen. Behalve deze is nog de aanwending van de electriciteii, en vooral van het galvanismus voorgesteld geworden, v. Froriep (1) raadt liet gebruik van galvanische baden aan; v. Herder (2) beproefde insgelijks daartoe over te halen; Bremser (3) vond daartoe eenen bijzonderen toestel uit; en Scbmidtmuller (4) prijst het herhaalde gebruik van denzelven aan ; Gütle heeft eene electrieke handmachine opgegeven , welke Bereisds onder zijne bescherming genomen heeft. He>k.e en Wekdt nogtans maken de zeer gegronde aanmerkingen , dat tot het bezigen van deze middelen te zeer zamengestelde toestellen noodig zijn, waarom zij in de burgerpraktijk niet kunnen aangewend worden, en dat de gevolgen van de werking van zulke krachtige middelen op de zoo teedere bewerktuiging van het kind niet te berekenen zijn zouden. Liever dan van deze middelen zoude men van geestrijke inwrijvingen langs de ruggegraat kunnen gebruik maken , welke door verschillende geneeskundigen dringend zijn aanbevolen. De op vele plaatsen hcerschende slechte gewoonte, oni, bij het eerste ademhalen der pasgeborenen, prikkelende dampen, b. v. knoflook-, nijen- en ammonium-dampen , in derzelver longen te leiden leurt Lebretox (5) ten, hoogste af, en maakt daarbij opmerkzaam , dat voor asphyctische kinderen de zuivere lucht eene behoefte is , en dat daarentegen prikkelende dampen juist aliernadeeligst werken.

Nog bestaan er eenige raadgevingen met betrekking tot de geneeskundige behandeling van schijndoode kinderen, die wij slechts in het kort zullen aanstippen. Hiertoe behoort het inblazen van snuif in den neus van het schijndoode kind , en het zetten van drooge koppen op de borst (W agxer) , om de borstspieren tot werkdadigheid aan te zetten; de acupunktuur van het hart, door Carraro aanbevolen, door Berxstein echter zonder gevolg aangewend, en de transfusie, welke Dieffesrach, insgelijks zonder gunstig gevolg , echter beproefd heeft.

In het algemeen gelden voor de aanwending van alle tot nu toe genoemde middelen tot opwekking van schijndoode kinderen, de volgende regels : men stelle alle pogingen met bedaardheid en bezonnenheid in het werk, omdat alle overlading met prikkels en het onberaden ingrijpen op de nog voorhanden levensvonk ligt het tegenovergestelde gevolg hebben kan , van hetgeen wij ons daarvan voorstelden. Men beginne met de zachtste middelen en klimme slechts langzaam en wel zoo lang tot de meer prikkelende op, lot dat zich terugwerking vertoont, en late het kind dan gedurende eenige minuten rusten , om de laatste levenskracht niet uit te putten. Terwijl een middel aangewend wordt , moeten reeds bedaardelijk de voorbereidselen tot een volgend gemaakt worden. De aanwending der opwekkingsmiddelen moet aanhoudend en uren lang worden voortgezet, omdat het dikwijls nog na verscheidene uren gelukt,

(1) De methodo neonalis asnhyclicis suceurendi. Vinariae, 1801.

(2) Diagnostiseh-prakiisclie Beitrage zur Erweiterung der Geburtshülfe. Leipzig, 1803. 8.

(5) jiugustin's Arehiv der Staatsarxneikunde. Berlin. 1. Bd. 2. St. 1805. S. 1 lo. — Vergelijk Gilberl's Annalen der Pliysik. Bd. Xll. St. 4. Tab. III. (4) Jahrb. der Geburtshülfe. u. s. w. I Bd. Erlangen 1807. 8.

(3) L ntersuehungen über die Ursachen und die Beliandlung mebrerer Rrankheiten der Neugeborncn. Aus dein französ. von Dr. Gottlob JFemlt. Leipzig, 1820. 8.

12

Sluiten