Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behandeling de voorkeur te verdienen. Deze behandeling is vooral [jassend in die gevallen , waarin het gezwel eene smalle basis heeft.

Eindelijk heeft Siierwood (1) beproefd, een zoodanig gezwel, van de grootte van een hoenderei, met eene scalpel aan deszelfs grondvlakte af te snijden. Na deze operatie stilde hij de bloeding , bedekte de wond met pluksel, couipressen , hechtpleisters en windsels, en verzekert, op die wijze genezing te hebben bewerkt. In ieder geval is deze wijze van behandeling te ingrijpend, om navolgingtcverdienen. Desniettegenstaande heeft ÜtuotiRD, zoo als Peri'ère (2) mededeelt, eene gelijke geneeswijze met goed gevolg uitgedacht , en dezelve bij een achtjarig kind, bij hetwelk het gezwel in het midden van den rug , en bij eenen 15jarigen lijder , waar hetzelve aan het onderste gedeelte van den nek aanwezig was, gebezigd. Hij vatte het gezwel met de linkerhand, hief het een weinig op , en sneed het met eene regte bistouri af. Zoodra de waterige vloeistof der ruggemergsholte met geweld uitstraalt, laat men eenen In kwamen helper spoedig met de vingers de opening sluiten, om het indringen van de lucht te verhinderen, en vereenigt dan de randen van de eivormige wond door het insteken van naalden en den omwonden naad, op dezelfde wijze als men bij de operatie van de hazenlip te werk gaat. Berbond (3) deed den voorslag, deze methode met de ligatuur van Beu te vereenigen , het gezwel te vouwen en zaïnentevatten, aan de basis met naalden te doorsteken , toereikende draden om hetzelve te leggen , het bovenste gedeelte van het gezwel door de punctie te ontlasten , en wanneer men de vergroeijing van de binnenste wanden der kysle mag aannemen, het gezwel boven de draden aftesnijden. Tavignot (4) gelooft, dat men het indringen der lucht het best kan tegengaan , en de nadeelen der ligatuur, die bij den rijkdom aan zenuwen van den zak bijna onvermijdelijk zijn, het zekerst kan voorkomen , wanneer men het gezwel door middel van een passend werktuig te zamen vouwt, en vervolgens boven de vouw afsnijdt, waarbij men slechts zooveel daarvan laat zitten , als tot het aanleggen van eenen omwonden naad noodig is. Uit alle deze voorstellen blijkt, dat men slechts zulke gezwellen in het oog gehad heeft, bij welke de liuidbekleedselen in den gewonen toestand verkeerden. Hoe o' overigens in zulke gevallen de natuur somtijds genezing bewerkt, kan men uit een door Bermond beschreven praeparaat opmaken. Het been was wel is waar gespeten gebleven; maar de bekleedende weeke deelen , waren weerslandbiedend, vezelig, door de kruizing der peesvezels van den musc. sacrospinalis gevormd, en de huid vertoonde zich veel digter (lvi). Het overige hier te huis behoorende, vooral datgene, het-

(1) Tlie med. Repository. New Series. 1812. Vol. 1. No. 1—4.

(2) Journal de Médeeine et de Chirurg, de Toulousc. Tom. III. 183Ü. Septbr. (5) Bulletin médieal du midi. Tom. VII. 1839. Novbr.

(4) Gazette médieale de Paris. 1841. No. 44.

(lvi) Hoe somwijlen lang na de geboorte de natuur genezing van liydrorrhacbis aanbrengen kan, bewijst Camper, die van eenen twintigjaiigen jongeling , met dit gebrek tusschen den laatsten lendenwervel en liet heiligbeen beliebl , verhaalt, dat eerst toen het gezwel, gedurende eene ziekte in ontsteking en oppervlakkig gangreen was overgegaan , ten gevolge waarvan plotselijk het vocht opgeslorpt werd , de bekleedselen le zamenvielen en een wanstaltig likleeken achterlieten. Ook Ferris deelt mede, dat een

Sluiten