Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken gewreven of gedrukt, dan ontslaat gewoonlijk ontsteking en ettering , welke het kind veel pijn veroorzaken, en zells bij hoogere graden van

de kwaal koorts opwekken.

Deze zwelling der borsten ontstaat meestal zonder eenige aanleidend.: oorzaak. Richard (1) merkt zelfs aan , dat zij zich bij knapen dikwijls herhaalt, en dat hij dezelve inzonderheid ten tijde van de beginnende geslachtsrijpheid ten tweeden male heeft waargenomen. Wanneer IIeyfelder (2j beweert, dat deze zwelling altijd het gevolg is van cene ruwe behandeling der borsttepels, kunnen wij daaromtrent niet met hem instemmen.

De voorzegging is niet ongunstig , en gewoonlijk is de kwaal in vijt tot zes dagen weder verdwenen.

De genezing hangt er van af, of ontsteking aanwezig is of niet. Is er geen spoor van deze waar te nemen, dan zoekt men dezelve te voorkomen , door de borst voor alle schadelijke uitwendige invloeden te behoeden. Dien ten gevolge mag het kind , wanneer het, uit het bed opgeheven of gewasschen geworden is, niet door het wrijven der huid algedroogd worden, maar men moet de vloeistof, die zich in de streek der borsten op de huid bevindt, voorzigtig verwijderen, Bij liet aaiikleedcii bewaart men de borst voor iedere drukking daardoor, dat men een wiekje uitgerafelde boom- of schaapswol over dezelve legt, en de kleedingstukken slechts niet te vast aantrekt, waardoor de borst verwarmd en de opslorping van de vloeistof begunstigd wordt. — Niet altijd echter kan men op deze wijze de ontsteking voorkomen; zij volgt in tegendeel somtijds ook zonder uitwendige drukking, wanneer de lymphatische vloeistol zich in te groote hoeveelheid ophoopte, hetgeen meestal bij zeer volsappige en welgevoede kinderen het geval is.

Is de ontsteking slechts gering, dan trachten wij dezelve nog langs droogeri weg tot verdeeling te brengen, door omslagen met verwarmde zemelen , 'verdeelende kruiden enz. Wel zegt. IIeyfllder , dat het hem nooit gelukt is, deze zwellingen tot verdeeling te brengen; wij hebben dezelve echter daarentegen zonder ettering weder zien verdwijnen. Bereikt daarentegen de ontsteking eenen hoogeren graad en is het klaarblijkelijk, dat de overgang in ettering niet kan vermeden worden, dan moeten wij deze bevorderen, hetgeen door omslagen van lijnzaadmeel, havergort en weekmakende kruiden, welke men in kokende melk laat zwellen, geschiedt. Is de spanning groot, de kleur der huid hoogrood, het gezwel glanzend en uit het kind hevige pijn, dan is het voorzigtig bestlijken of nat maken van het gezwel met een mengsel uit ol. hyoscyam. coct. en ol. amygdalarum van nut. Bij aanmerkelijke en langen tijd onveranderd aanhoudende hardheid is het ung. liydrarg. ciner. met ung. de althaea (tot gelijke deelen) aangewezen. Neemt men aan het gezwel zeil waar, dat ettering ontstaan is, en dat het op doorbreken staat, dan trachte men zulks op alle mogelijke wijze te bevorderen , omdat dan terstond de pijnen ophouden en het kind lot rust kouit. Op het zich op de spils van het gezwel vertoonende witte puntje legge men ten dien einde een klein weekmakend pleistertje , waartoe men zich van een mengsel van

(1) Traité pratique des maladies des enlans. p. 137.

(2) Studiën iiu Gebiet der lieilwissenschalt. Bd. II. S.

Sluiten