is toegevoegd aan je favorieten.

De ziekten der kinderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijlen (lc roos door de inenting met slechte koepokstof te voorschijn geroepen; hetgeen wij in het jaar 1830 bij meerdere kinderen die inet afgekeurde stof geënt werden , hebben waargenomen. Reeds den tweeden dag na de inenting werden de steekjes aanmerkelijk rood , den derden dag vormde zich erysipelas , hetwelk zich over den geheelen arm, den hals en een gedeelte van het aangezigt uitstrekte. Eene dergelijke waarneming heeft ook Weise (1) bekend gemaakt. Döpp maakt gewag van een geval, waarin onder 11 kinderen , welke van een twaalfde , bij hetwelk zich eenige uren na het inenten der stof de roos ontwikkeld had , werden ingeent, 9 reeds den tweeden dag door roos werden aangetast, die zich over het geheele ligchaam verspreidde ; ook Richard (2), deelt een voorbeeld mede van roos bij een kind van 12—14 maanden, ten gevolge van dezelfde aanleidende oorzaak.

De uitkomsten der lijkopening verschillen naar den uitgang , welken de ziekte genomen heeft (xciv). Verspreidde zich de ontsteking naar binnen , dan vindt men sporen van dezelve in de maag en de darmen , ook wel in de longen , en daarbij tevens in die holten eene rijkelijke ophooping van geelgekleurd serum. Osiander vond zelfs al de ingewanden der borst en onderbuiksholte ontstoken, en op het punt van in versterf over te gaan. In andere gevallen kwam de lever in derzelver zelfstandigheid geheel veranderd voor; en waar de ontsteking niet zoo diep had ingegrepen , vond men uitgestrekte vernietiging en oplossing van het celweefsel, ja zelfs holle gangen, die duidelijk het beloop der ontsteking en den door de roos genomen weg aantoonden. Dit zijn zonder twijfel de directe gevolgen van de roos , bij doodelijken uilgang ; daarentegen beschouwt Scuwebel de bij de lijkopeningen gevonden weefselsveranderingen van inwendige werktuigen als het gevolg van complicatien. Ook wanneer de ziekte haren zetel aan de geslachtsdeelen bad, en zelfs bij den overgang van den balzak in koud vuur, schijnen de ballen nooit ontaard te worden. In een geval , hetwelk wij waarnamen, waarin het verstorven scrotum afgestooten , en het kind behouden werd, lagen de beide ballen , door hun scheedevlies omgeven oneerdere dagen lang bloot. — Buitendien vond men etter in de navelader, ontsteking van de hartooren , verharding van de alvleeschklier enz. Martin nam , gedurende de drie weken van het beloop der ziekte , eene in het oog vallende onwerkzaamheid der huid waar , en toen eindelijk het kind , nadat het de roos had doorgestaan, plotselijk onder teekenen van scorbut gestorven was , ontdekte hij uitstortingen in de schedel- en borstholte , zonder voorafgegane verschijnselen van ontsteking ; ten bewijze dat de weivliezen van de genoemde holten de verrigting der verlamde uitwendige huid hadden overgenomen.

De voorzegging rigt zich naar de plaats, waar de ziekte zich vertoonde, en haar punt van uitgang had, — naar den graad en de uitbreiding der ontsteking , — naar de ligchaamsgesteldheid van het kind , — naar de voor-

(1) Vermiselite Petersburger Abhandlungen. 4. Saiunil. 1830. S. 93.

(2) Traité pratique des maladies des enfans. 1839. p. 279.

(xciv) De bestendigste der bij de autopsie waargenomen teekenen duiden, volgens Fricdberg, eene algemeene atonie of eenen toestand van ontbinding der vochten en der inwendige organen aan. Vert.