Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en onmiddellijk werd hun gevoelen door andere geneeskundigen \vedergelegd. Zoo hadden reeds Uhderwood , Gartshore en anderen liet uit- en inwendig gebruik van het afkooksel der kina aanbevolen ; Joiin Miles (1) vond de zwavelzure quiuine buitengewoon werkzaam (welke hij aan een kind van drie weken dagelijks tot een half grein in eens liét toedienen); en ook Lodkjunn (2) verzekert de kina in vijf gevallen met gunstig gevolg te hebben aangewend ; terwijl IIf.in (3) de aanwending van dit middel als nadeelig verwierp. In hetzelfde lot deelden andere middelen , welke tegen deze ziekte aangewend en aangeprezen geworden waren, waarschijnlijk uit dien hoofde, dat inen in iedereu graad der ziekte , zonder op complieatiën en op den tijd , waarop het middel aanbeveling verdient, te letten, van hetzelve gebruik maakte, en hulp verwachtte. Nu eens zoude de verbinding van terpentijn- en ricinus-olie zich werkzaam betoond hebben (4), dan weder zouden koele lucht, het gebruik van ontlastingsmiddelen , alsmede van spaanschcvliegpleisters en kwikinwrijvingen nut aanbrengen. P. Dewees (5) beweert zelfs , dat de eerstgenoemde middelen bijna oogenblikkelijk de ziekte in haren voortgang stuiten. Daarentegen waarschuwt Sciiwebel , geheel in onzen zin, voor het aanleggen van blaartrekkende pleisters op de aangedane plaatsen , omdat daardoor de koorts tot ecnen verderf aanbrengenden graad zoude kunnen toenemen.

Volgens ons gevoelen zijn in den beginne der ziekte alle prikkelende middelen af te keuren, zoo als campher, flor. arnicae , rad. valerianac en serpentariae , kina, wijn en dergelijke meer, welke Jaun aanprijst , of infus. chinae met spir. camphorae, voor welker uitwendige aanwending Girtanner stemt enz., maar in plaals van deze , zoodanige aan te wenden , welke in staat zijn de ontsteking te doen verminderen. Tot deze behooren , bij sterke ontsteking, in de eerste plaats, de bloedontlastingen door bloedzuigers en oppervlakkige inkervingen, waarvaiv de diepte door den graad der ontsteking, de uitbreiding van dezelve en door de ligchaamsgesteldheid van het kind moet bepaald worden (Wendt, Döpp , Berndt en anderen.) Tevens heeft men ook op den onderbuik acht te slaan, om de koorts te matigen , hetgeen door openende slijmige klysteren en afvoerende stroopjes (iy.tinctur rhei. aquos., syrnp. mannae. aa. D. S. Alle twee uren een' theelepel, tot dat werking volgt) geschiedt. Basedow (6) zag eenmaal de roos met atresie van den aars , ten gevolge van te sterke spanning der buikbekleedselen, voorkomen, en na het openen van den gesloten aars , zonder verdere geneesmiddelen weder verdwijnen. Heeft de roos haren zetel aan de thorax , van waar uit de ontsteking zich het ligtst op de lever of op het darmkanaal verspreidt, dan verdienen voornamelijk en bovenal olieach-

(1) The London medical repository. 1824. Mart.

(2) Ilufeland's Journal der prakt. Heilkunde. 1811. Januar.

(5) Ilom's Areliiv. für prakt. Medicin. 1809. Bd. III. S. 148.

(4) The London medical Bepositorv. Edited by James Copeland. Vol. XXIII. New Series. Vol. III. 1825. April.

(6) A trcalice on the physical and medical Ireatment of childcrn. Pliiladelph. 182S.

(6) v. Siebold's Journal für Geburtshulfe etc. Bd. VII. S. 811.

Sluiten