is toegevoegd aan je favorieten.

De ziekten der kinderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minder rnai; men op cenen gunstigen uitgang hopen. — Syphilitiselie oogontstekingen hebben dikwijls het verlies -van het gezigt ten gevolge.

Is de ziekte niet meer plaatselijk , maar heeft zij reeds het gehcele ligchaam aangedaan, dan is zulks ongunstig, daar de behandeling als dan altijd gevaarlijk is en de gezondheid van het kind ondermijnt. — Syphilitiselie zweren aan het hoofd en rhagades aan den aars zijn meer te duchten , dan wratten ; als de gevaarlijkste verschijnselen worden echter zweren in den omtrek van den navel en van het heiligbeen beschouwd, die wel is waar zelden voorkomen , wanneer zij echter verschijnen , gewoonlijk spoedig den dood ten gevolge hebben. — Voorts is het een slecht vooruitzigt, wanneer er complicatien aanwezig zijn; onder deze is vooral de atrophie gevaarlijk, zoo als ook doorloop , slaapzucht, onvermogen om te zuigen , verettering van den oogappel zeer te vreezen, zijn. De van eene lievige aandoening van bet slijmvlies van den neus afhangende coryza is insgelijks een gevaarlijk verschijnsel. — Sjankers aan de liphoeken , in den mond en aan bet gehemelte doen gewoonlijk gecnen gunstigen afloop verwachten, vooral dan niet, wanneer de kleur van den mond blaauwzwart wordt. — Zweren in het inwendige van het oor zijn bedenkelijk , daar zij ligt caries ten gevolge hebben. — Eindelijk verkondigen bijkomende sluipkoortsen, bij welke het kind spoedig vermagert, bijna altijd den dood.

De genezing der syphilis is bij pasgeborenen op velschillende wijzen beproefd geworden. Eensdeels namelijk heeft men beproefd kinderen te genezen, door de moeder of zoogster met kwikzilver te behandelen; ten andere hebben verscheidene geneeskundigen de kinderen, naar het voorstel van Rosemstein, gevoed met de melk van geiten , bij welke men kwikzalf had ingewreven, en eindelijk heeft men den kinderen onmiddellijk de noodigc geneesmiddelen toegediend.

De behandeling der moeder of minne is dan slechts doelmatig , wanneer van deze de besmetting uitging, of wanneer zij eerst door het kind besmet werden , of eindelijk wanneer men eene besmetting doorliet kind wil voorkomen. Eene gezonde min met kwik te behandelen , of door het kind te laten besmetten , is nimmer te verdedigen. Aan het kind kan voorts de behandeling van de minne of moeder met kwik volstrekt geen nut doen , want de naauwkeurigste met de melk van dusdanige personen ingestelde scheikundige proeven hebben bewezen, dat niet het geringste spoor van kwikzilver in dezelve bevat is. — Deze laatste omstandigheid bewijst het nutlelooze en belagchelijke tevens van de tweede geneesmethode van de door syphilis aangetaste pasgeborenen , namelijk door de melk van eene met kwikzilverinwrijvingen behandelde geit. Onbegrijpelijk komt het ons voor, dat Cliet (1), die toch zelf opgeeft, dat alle proeven , om de venerische ziekte bij kinderen door de melk van met kwikzilver ingewreven geiten te genezen , in Lyon zoo wel als te Parijs mislukt zijn, de behandeling door de min voor de beste houdt, en het voorstel doen kan , om het kind zelf voor het tweede of derde levensjaar geene passende middelen tegen deze ziekte toetédienen. Simon jun. beweert wel is waar, dat de kwik door de melk tot het kind overgaat, maar

(1) Comple-reüdti médieo-cliirtirg. des observalions reeeuillies dans la salie des 1'illes-mères de l'liópllal généial de la Cliarilé de Lvon. etc. Lyon. 1823.