Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of heilzaam zijn zoude, wendt Barok (1) oleum rieini aan, (braak' middelen mogen natuurlijk bij de aan de soor ten grond liggende ontstekingachtige aandoening van het darmkanaal volstrekt niet aangewend worden). Daar de ricinusolie , zuiver gegeven , te sterk zoude kunnen werken, geeft Berton den raad, dezelve voor de helft met ol. amygd: dulc. te vermengen. Als plaatselijke middelen kunnen ook dan nog slijmige mondspoelingen of penseel vochten dienen, bij welke echter eenige droppels van het een of ander zuur (Baron) of aluin of zwavelzure potasch (Billard) gevoegd worden. Bretonneac schreef het acidum oxymuriaticum in eene siroop voor; F. Barrier (2) borax , zwavelzuur zink of zoutzure soda in een penseelvocht. Bij complicatien met andere ziekten rigt zich de geneeskundige behandeling naar de bijzondere aanwijzingen.

Om het lijdertje tot rust te brengen en ter vermindering van den algemeenen geprikkelden toestand, prijst Riciiard laauwe baden aan, wier gunstige werking voorzeker niet te onlkennen is.

In het oogloopend is de overeenkomst dezer ziekte met de diphtheritis, en IjElut herinnert, dat het kaasachtig overtreksel van de wanden der mondholte bij de soor, volkomen dezelfde bestanddeelen bevat als de valsche vliezen in de diphtheritis. Véron wil zelfs in eenige gevallen de soor reeds bij het foetus hebben waargenomen; ja, zoo als hij verzekert , zoude zelfs bij een kind van drie dagen , daardoor eene doorboring van den slokdarm bewerkt geworden zijn. Lijdt een kind aan de soor, dan lette men op de min. Is deze reeds voor langen lijd bevallen , zoodat de melk voor het kind te oud en te zwaar is , vloeit de melk moeijelijk , zoodat het kind bij het zuigen veel kracht moet aanwenden, is de min ziek, reeds op jaren, of weder geregeld, dan verwissele men dezelve met eene andere gezonde en jonge min , en drage zorg, dal de borsten en vooral de tepels , voor en na het zuigen van bet kind , telkens zorgvuldig worden gezuiverd. Somwijlen weigeren de kinderen, wanneer de ziekte hare grootste hoogte bereikt heeft, de borst te nemen; dan moet er voor gezorgd worden, dat aan dezelve een passend en gezond voedsel, zoo als dit vroeger in het hoofdstuk over de ligchamelijke opvoeding der kinderen en over het grootbrengen van dezelve zonder moederborst is opgegeven , wordt toegediend

24.) Oogleden- en oogontsteking der pasgeborenen ('blepharophthalmia seu blepharoblennorrhoea et ophthalmia neonatorum. Chemosis seu taraxis neonatorum , v. Ambok).

De in de eerste dagen of weken na de geboorte bij kinderen aan de oogleden voorkomende ontsteking heeft een geheel cigendommelijk beloop, en verdient derhalve onder de kinderziekten gerangschikt te worden. Zij doet primair nimmer het oog, maar altijd de oogleden en het bindvlies derzelve aan, en gaat slechts bij het voortduren der oorzaken, ondoelmatige behandeling en slepend beloop op den oogbol zeiven over,

blijkt de noodzakelijkheid , om met ontlasting bevorderende middelen of afleidende klysleren voorziglig te zijn, waarbij tevens de neiging tol enteritis in het oog gehouden worden moet. feri.

(1) yj. B er ton, Traité des maladics des enfans. Paris , 1857. p. 326.

(2) Traité pratique des maladies de Tenfarice. Toni. II. p. 106.

Sluiten