Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebrek van het Hart , maar wel van de Ion;; en der groote vaten'bestond , en omgekeerd van gevallen, waarin organische gebreken van liet hart geene blaauwzucht deden geboren worden. — Generac (1) moet daarentegen van eenzijdigheid beschuldigd worden, wanneer hij beweert, dat de oorzaak der blaauwzucht niet in vormingsgebreken van het hart ligt, maar in de verandering, welke de aderlijke bloedsomloop bij den overgang van het aderlijk bloed in de slagaderen ondergaat; — Bcrkhardt (2) verhaalt de geschiedenis van een slechtgevoed kind van negen weken, dat langen tijd eene blaauwachtige kleur in het aangezigt vertoonde. De pols was versneld, trillend , de warmtegraad van de huid buitengewoon koud, de ademhaling naauwelijks hoorbaar, het voorste gewricht der vingers en de vorming der nagels was echter regelmatig. Toen tlaauwten onlstonden en alle levensverschijnselen verdwenen, werd het kind door Eau de Cologne en mosehus behouden. Nadat het kind eene goede min gekregen had, genas het volkomen.

Eindelijk verdient nog het merkwaardig geval van Miguel (3) van tijdelijke blaauwzucht hier vermelding. Een kind van vier dagen , hetwelk de vader op zijne hand snel heen en weder bewoog, werd spoedig zoo blaauw als in den hoogsten graad van blaauwzucht en de hartslag werd geheel onregelmatig. Na veertien dagen nam deze toestand weder af., en verdween na cenige maanden gehefl en al. Itet is zeer waarschijnlijk dat een der beide wegen , door welken bij het foelus het aderlijk bloed in het slagaderlijk stelsel geraak! , geopend geworden was. Ook Preiss (4) verhaalt een geval waarin eene cyarlosis door dc natuur genezen werd.

Pat de cyanopathie niet altijd het noodzakelijk gevolg is van de aanwezigheid van zwart (aderlijk) bloed in de lot deszelfs opneming niet bestemde vaten, blijkt onder anderen uit de volgende waarneming:

Bresciiet zag bij een kind van ongeveer eene maand dc arteria subclavia sinistra uit de arter-pulmonalis ontspringen, zonder dat deze zonderlinge schikking, waardoor dc linker arm slechts aderlijk bloed ontving, het geringste onderscheid in dc kleur en ontwikkeling van de bovenste ledematen (en gevolge had.

Volgens Corvisart is de blaauwe kleur der huid eentceken, hetwelk in het bijzonder organische gebreken der regter holligheden van het hart, alsmede van het aderlijk stelsel in het algemeen te kennen geeft; en bij kinderen veroorzaken , volgens Baudelocqije en Riciierakd , het gebrek aan werkdadigheid en de ondoorgankclijkheid van de long (Atelectasis pwlmonum) op het oogenblik der geboorte voornamelijk na zware verlossingen , ligt eene blaauwe kleur der huid (cxxvm). Hasse (5) poogt

(1) Journ. général de Med. francaise et étrangère. Nr. 358. Paris. 1823. Janv. (2) flust's Magazin. Bd. XXVIII.'Hft. 2. p. 372.

(5) Ilonis Archiv. fiir medicinisehe Erfahruiig. 1826. Heft VI.

(4) Casper's Wochenschrift. 1837. Nr. 18.

(cxxvm) Eene krampachtige aandoening der longen na de geboorte, te spoedige sluiting der foetale wegen van den bloedsomloop , en later spasmodisehe toesnuering van de strotspleet, kinkhoest, cholera enz. kunnen tijdelijke blaauwzucht veroorzaken. J. Frank neemt eene eyanosis encephalica aan , ten gevolge van hydrops ventrieuloruin cerebri; anderen spreken van eene eyanosis dysmenorrhoica. Vert.

(5) Speeielle pathologische Anatomie. I. Bd. 1841.

Sluiten