Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Komen er hier en tiaar slechts enkele blazen voor, dan wordt daar-1 door de algemeene gezondheidstoestand van het kind ter naauwernood eenigzins aangedaan, hetgeen echter in het oog loopend het geval is, wanneer de blazen in zeer groole hoeveelheid aanwezig zijn en zoo digt bij elkander staan , dat onderscheidene derzelve ineenvloeijen. Kinderen , bij welke dit plaats heeft, zijn zeer onrustig, hebben zelfs somtijds koorts , vermageren en schreeuwen dikwijls en hevig, ten gevolge van de daardoor opgewekte pijn, omdat daar, waar de blazen opengesprongen zijn, het linnengoed aan de ontvelde plaatsen kleeft, en de van de opperhuid beroofde plaatsen ligt ontvellen en ontstoken raken. Wij hebben bij een kind, dat 6—8 weken te vroegtijdig geboren was, den pemphygus in eenen zeer ongewonen hevigen graad aanwezig gezien; de blazen hadden niet slechts eene zeer aanmerkelijke grootte, maar stonden zoo digt naast elkander, dat bijna overal meerdere derzelve te zamen vloeiden. Dit was inzonderheid aan den buik het geval, zoodat ten laatste de opperhuid van den buik geheel en al in den vorm eener groote blaas werd opgeligt. De blaas sprong open; in weinige dagen vormde zich eene nieuwe opperhuid ; het aanmerkelijk verlies van sappen echter , en te gelijker tijd de gebrekkige voeding bragten spoedige vermagering en den dood te weeg. Ook Buscii (1) nain 2 gevallen in eenen zoo aantnerkelijken graad waar, dat de opperhuid bij de zachtste aanraking losliet, en de dood in een derzelve niet kon worden voorgekomen. Eveneens zag Reinhold twee kinderen den 9den dag der ziekte sterven, nadat de blazen ook aan de lippen en zelfs in de mondholte waren te voorschijn gekomen. Eenen geheel eigendommelijken uitgang dezer ziekte zag ÈLsassEB (2) bij een kind, dat den tweeden dag na de geboorte ziek geworden was. Er ontstonden namelijk aan de volaarvlakte der handen en voeten, ten gevolge van het exantheem , pijnlijke ontvellingen , en vervolgens hadden er uit deze plaatsen , alsmede uit den neus, den onaangedanen navel, het regter oog en ten laatste uit de vingerspitsen, uitstortingen van een helder rood en zeer kwalijk riekend bloed plaats, tot dat de dood aan het lijden een einde maakte. Het al» was bleeke lijk was bij de lijkopening geheel bloedeloos, en de lever had een lijmachtig voorkomen. Den dood door marasmus zagen Consbruch, Osiander en anderen. Bij doelmatige behandeling genezen de hier en daar op zich zelve staande blaasjes gewoonlijk spoedig , en slechts zelden, ten zij bij volkomen bederf der vochten en geheel ondoelmatige behandeling , kunnen deze blazen in versterf overgaan en den dood te weeg brengen. Waarnemingen, waarin na het plotselijk verdwijnen van den pemphigus door het vatten van koude, doorloop, kolijk, braken en ituiptrekk ingen ontstonden, waarvan Henke melding maakt, zijn ons niet bekend geworden. Het verdroogen der blaasjes geschiedt gewoonlijk

(1) Neue Zeitschrift fiir Geburtskunde. Bd. V. Hft. 2. S. 283.

(2) Wiirtemb Correspun denzblatt. Bd. IX. Nr. 28. Ferson (der Arzt am Krankenbette der Kinder. 111. Th. S. 148) zag insgelijks in twee gevallen , waarin de blazen de geheele ligahaamsoppervlakte bedekten , den dood plaats hebben. Ook spreekt F. van het voorkomen van den pemphigus in den nens eu in de mond- en keelholte (even als Reinkoltl) , hetgeen wij nog niet gezien hebben Vergelijk M. E. A. IVaumann ' Hdb. der medic. Klinik. Bd. 111. Abtli. 2. S. i»J. Ilerlin , 183-2.

Sluiten