Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sypliilitische ot andere oorzaak aan dezelve ten gronde ligt , omdat daarnaar de algemeene behandeling moet worden ingerigt. — In zulke gevallen roemt Rau de mercuriaal-, antimoniaal- en zwavelmiddeleii, inzonderheid caloinel met magnesia, of het pulv. Plummeri j Jemina echter de tartr. potass. met ecctr. taraxaci. Volgt op de aanwending dezer middelen geen opdroogen van den uitslag, dan moet, volgens SciniFFER , de braakwijnsteen op het behaarde gedeelte van het hoofd ingewreven of de cortex mezerei op den opperarm aangewend worden.

Eindelijk is nog optemerken, dat men niet zelden de melkkorst ziet verdwijnen, wanneer eene andere acute ziekte zich bij dezelve voegt, die eene krachtige terugwerking in het ligchaam opwekt. Brugm'er (1) nam zulks bij de mazelen waar, die eene tinea capitis (?) tot genezing bragten; en niet zelden genas de melkkorst na inenting der koepokken. Heyfelder raadt derhalve, even als Mi iei.ami (2),aan, tot dit laatslemiddel zijne toevlugt te nemen. In hoeverre dit voorstel dient nagevolgd te worden, zal later blijken, wanneer over de vaccine zal gesproken worden.

ƒ) De gierstuitslag, eene zeer gewone huidziekte bij zeer kleine kinderen , welke te warm gehouden worden en daardoor te rijkelijk zwceten , komt voornamelijk dikwijls en algemeen in de heetste zomermaanden voor. Zelden vinden wij , wanneer de gierstuitslag zonder complicatien ontstaat, daarbij koorts aanwezig , daarentegen echter als een zeer gewoon verschijnsel groote onrust der kinderen, omdat de gierstuitslag met een knagend en stekend gevoel gepaard gaat. Wezenlijke pijn gevoelen de door dezen huiduitslag aangetaste kinderen slechts dan, wanneer men ze niet onmiddellijk, nadat zij zich bevuild hebben , droog legt, maar de scherpe pis op de geprikkelde huid laat inwerken, waardoor pijnlijke ontvellingen , ja zelfs zweren ontstaan kunnen.

De duur van den gierstuitslag verschilt. Was de uitslag slechts gering en na voorbijgaande oorzaken ontslaan, dan houdt dezelve gewoonlijk slechts weinige dagen aan, waarna dezelve weder verdwijnt, zonder dat bij het kind zelfs de minste onrust te bespeuren geweest is ; ontstond dezelve daarentegen ten gevolge van het heete jaargetijde , van bet te warm houden , van te warme baden enz. en werken deze oorzakelijke schadelijkheden op de teedere huid van het kind aanhoudend in , dan wordt de geheele ligchaamsoppervlakte als het ware met den gierstuitslag bezaaid, en dit duurt dikwijls meerdere weken lang, wanneer niet de omstandigheden , waarin de kinderen verkeeren , veranderd worden.

Wat de verwijdering van den uitslag betreft, hebben wij voornamelijk op eene betere diaetetiselie oppassing acht te geven, de kinderen niet te warm toe te dekken, dagelijks herhaalde malen zuiver en helder linnengoed aan te doen, dezelve altijd droog te houden en ze dagelijks in zuiver laauwwarm rivierwater te baden, waarna het ligchaam voorzigtig en behoedzaam afgedroogd wordt. Na verwijdering van de aanleiding gevende oorzaken gelukt het gewoonlijk spoedig, den uitslag te doen verminderen en genezing, welke onder afstooting van de op-

(1) Revue médicale franchise et étrangère et Journ. de clinique de 1'Hotel-Dieu. Paris. 1829. Octbr.

(2) Vergel. lVovinzial-Sanitalsberieht des Königl. nied. Collegium zu Konigsberg fiir das erste Semester 1838, Königsberg 1839. 8.

Sluiten