Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Je oorzaak (lezer kwaal in hevige gemoedsaandoeningen, inzonderheid kwaadaardigheid en hevigen (oorn der moeder gedurende de zwangerschap of bij liet zogen in de eerste dagen na de geboorte- — Ten derde schijnt de trisinus ook na werktuigelijke oorzaken en beleedigingen te verschijnen; zoo zagen wij b. v. in twee gevallen , na zeer langdurige aangezigtsgeboorten, bij zeer hevige zwelling van het gezigt en sterke buiging van de halswervels , kinnebaksverstijving ontstaan. Hcfeland (1) deelt een geval mede, waarin de kwaal daardoor veroorzaakt werd , dat eene oppasster aan een kind van drie dagen gaatjes in het oor hoorde, en weder anderen schrijven aan liet te stevig inwikkelen en binden der kinderen de schuld toe. — Ten vierde neemt men als oorzaak het onhandige onderbinden van de navelstreng te digt bij de buikbekleedselen, alsmede de ruwe behandeling van deze in het algemeen , aan (2) — of men beschouwt de ziekte als het verschijnsel van inwendige ontstekingen , als het gevolg van eene ziekelijke opwekking van het vaatstelsel, of leidt dezelve van eene slechte levenswijze der moeder spoedig na de verlossing, alsmede, ofschoon ten onregtc, van verwaarloosde afdrijving van het kindspek af. J. Fürlonge (3) schrijft aan den damp van het kolenvuur in de kamers de oorzaak toe. C. H. F. Sciiumann (4) onder anderen ook aan de drukking van het hoofd gedurende de geboorte (5). R. Finckh hecht met ElsSsser groot gewigt aan het natuurlijk verwondings- cn etteringsproces van den navel, waarbij hij de omstandigheid , dat dit proces op eene peesachtige vlakte plaats heeft, en dat de trisnius eerst ten tijde van de likteekenvorming te voorschijn treedt, dn overweging geeft (clxxvii).

(1) Journ. der pract. Heilkunde. Bd. XXIII. St. 5. S. 210.

(2) Collis "(The Dublin Hospital Rcporls and Commiinicatious in Medi•cine and Surgery. Vol. I. Dublin. 1818. II) roeent de naaste oorzaak telkens in de ontsteking van den navel gevonden te hebben , welk gevoelen intussclien S. B. Labuil (The Edinburgh medical and surgical Journal. 1819. April. p. 216.— Vergelijk Hjuf eland's Journ. 1819. Aug.) na menigvuldig gedane lijkopeningen tegensprak.

(3) The Edinburgh mcd. and surg. Journ. No. CII. New Ser. XXV. 1830. Jan. (4) Car. fleur. Traucj. Schumann, de trismo. Lips. 1830. 4.

(S) In een door Finchh medegedeeld geval ontstond de trisrnus reeds •weinige uren na eene langzaam , maar regelmatig verloopende verlossing.

(clxxvii) In onze voorlaatste aanteekening hebben wij gewag gemaakt van verschijnselen van ware geelzucht , die men soms als voorloopers van trismns opgemerkt heeft; insgelijks derhalve dient de toestand van deleverin aanmerking genomen te worden , te meer , daar Schneemann , als bestendinverschijnsel van mondklem der pasgeborenen, spanning cn hardheid van den onderbuik , die pijnlijk bij drukking en vooral in bet regter hypoehondrium heet pleegt te zijn , aanvoert; wijders leercn zijne autopsien , dat in 19 gevallen van trismns de lever donkerzwart en hard was , in 8 ellerpunten, in 2 wezenlijke abscessen in dit orgaan zich vertoonden ; terwijl eindelijk opmerking verdient, dat behalve zweet ook galachtige ontlastingen soms eene crisis der ziekte te weeg brengen. — Wat hieruit te besluiten zijn moge, zeker blijkt uit dc gedane opsomming der verschillende oorzaken van trisnius , dat de opwekking der rellexiebe weging, waardoor deze kramptoestand het naast voortgebragt wordt , niet uit eene enkele bron behoort verklaard te worden, Vcrt.

Sluiten