Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekkende en rooduiakendc lïiiddiclen. In gevolge de aanprijzing van' II. ScnaFER (1) zoude het russische dampbad zich zet» werkzaam toonen. Ten bewijze voert hij aan, dat bij een aan trismus lijdend kind, dat in een dampbad gebragt en bij eenen hoogen warmtegraad zacht gewreven geworden was , reeds na 15 minuien onder rijkelijk zweet eenige bewegelijkheid der onderkaak ontstaan was. Een half uur later zoude het kind den mond geopend en gezogen hebben, en door herhaling van het dampbad, gedurende de beide volgende dagen , geheel genezen geworden zijn. Op gelijke wijze verzekert Vbltes (2) een zeer zwak, aan trismus lijdend kind hersteld te hebben ; hij wendde namelijk bij hetzelve twee warme baden van 27°2, grootendeels uit witten wijn bestaande, aan, en wekte door wrijvingen met flanel en het voortgezet gebruik van warme doeken eenen zoodanigen aandrang van bloed naaide huidoppervlakte op , dat de ten voren bleeke huid rood werd. Versoh (3) redde drie kinderen, die reeds 10—36 uren aan trismus leden, daardoor, dat hij het geheele ligchaam tot den neus in eene warme lijnmeelpap liet inwikkelen; deze liet hij iedere 3 uren , bij zorgvuldige vermijding van verkonding, vernieuwen en tegelijker tijd krampstillende klisteren met asa foetida , afwisselend met klisteren uit vleeschnat en cidojer, om de voeding te hulp tc kotnen, aanwenden. Ov/er de kaken eii kaauwspieren werd een mengsel uit tinctur. cantharid. spir. c. o. S dr. ij. en ol. hyoscyam. dr. j. Om het kwartier uurs ingewreven. Klisteren met asa foetida raadt ook Sciineemakb (4). Lddw. Frakk (5) deelt mede, dat men te Florence met het beste gevolg bij trismus de kinderen een gloeijend ijzer in den nek pleegt te zetten. Mogt de kinnebaksverstijving langen tijd duren , dan heeft men, daar het kind gedurenden dien tijd geen voedsel krijgt, tevens de reproductie te ondersteunen , hetgeen door voedende baden en klisteren uit melk , afkooksel tan malva , vleeschnat enz. geschiedt.

In ieder geval verdient voornamelijk op de voorbehoedende behandeling gelet, te worden. Met dit doel vrijware men de pasborenen voor de opgegeven schadelijke invloeden , inzonderheid voor het vatten van koude, zorge voor zuivere lucht in de kraamkamers , late de kinderen na gemoedsaandoening der moeder niet aan de borst leggen en trachte iedere werktuigelijke storing gedurende de vorming van den navel verwijderd te houden.

b) De inwendige krampen, sluipende stuipen, binnenstuipen geven zich door ligte vertrekkingen der aangezigtspieren, door lagchen in den slaap, verdraaijen der oogen, plotseling met een schreeuw wakker worden, onrusLigen slaap endoor draaijen en wenden van het ligchaam te kennen. Vooral trekken de kinderen daarbij de dijen naar den buik op, en stooten dezelve met kracht naar beneden , verwisselen dikwijls van gelaatskleur, vertoonen somwijlen blaauwe kringen om de oogen 'en den mond, maken wel eens met den laatstcn geringe kaauwende bewcgiit-

(1) Froriep's Notizcn. Bel. XLVIII. INr. 6.

(2) Gemeins. deulsche Zcitselir. für Gcburtsk. VI. S. 161.

(5) Der Arzt am Krankcnbclt der Kinder. Bd. II. S. 284,

(4) llannövcrsehe Annalen. Bd. V. Heft 3.

(/>) Sledic, chirurg, Zeitüng. 179'J. Bd. II, S, 18!>,

Sluiten