Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen, en zien zelfs eenige oogeriblikken lang scheel. Ook de ademhaling wordt moeijelijk en versneld. Ligt het kind voor korten tijd rustig, dan zijn de oogleden niet volledig gesloten, en de oogappels zoo verdraaid , dat men slechts het wit van de oogen ziet. Wordt het kind aan de borst gelegd , dan vat het dezelve met graagte, doet eenige teugen , en laat den tepel onder luid geschreeuw en onophoudelijk draaijen en wenden van het ligchaam weder plotselijk los , tot het na eenigen tijd de borst op nieuw begeerig vat, om eenige teugen te doen.

De oorzaak dezer verschijnselen ligt telkens in het darmkanaal , en bijna altijd worden zij door winderigheid te weeg gebragt. Van daar merkt men ook altijd na het loozen van eenen wind rust op, zoo als ook deze toevallen gewoonlijk na vrijwillig braken of rijkelijken groenen stoelgang ophouden.

Bij eenc doelmatige behandeling dreigen deze inwendige krampen volstrekt geen gevaar, ofschoon zij, wanneer zij over het hoofd gezien en verwaarloosd worden in hevigheid toenemen , in stuiptrekkingen overgaan cn oorzaak van den dood worden kunnen. Daar nu kinderen in bet eerste levenstijdperk na de geboorte het inenigvuldigst aan ziekten van het reproductiestelsel zijn blootgesteld, waarvan de oorzaak in de diaetetisch. slechte voorzorgen der moeder of min, of ook wel in de ondoelmatige voeding van den zuigeling zeiven ligt, ontstaan ook gewoonlijk deze zenuwverschijnselen ten gevolge van gestoorde spijsvertering, en daar nu door den invloed van deze laatste de inwendige krampen altijd het eerst te voorschijn treden , hebben vele genecslieeren dezelve slechts als de voorboden van de stuiptrekkingen beschouwd,

Ten opzigte der genezing spreekt het van zelf dat het doel van den geneesheer zijn moet de verwijdering van hot oorzakelijk lijden. Me» zorge , dat ailes vermeden worde , wat bij het kind winderigheid of andere ongemakken in de spijsvertering veroorzaakt j men schrijve durhalve aan de moeder of min eene passende diëet, eene. goede voeding van hefc kind, het wannhouden van hetzelve enz., voor. Zijnde inwendige krampen reeds aanwezig , dan zorge men , dat liet kind van den navel- en buikband ontdaan en de geheele onderbuik vrij gelaten worde, omdat door drukking der maagstreek de ongemakken aanmerkelijk vermeerderd worden. Daarna legge men warme doeken op den buik , wrijve denzelven doormiddel van warme met jeneverbessen berookte lappen ilanel en bevordere den afgang der winden en de noodige ontlasting door wanne verweekendc klisteren. Keeren de evengenoemde verschijnselen spoedig terug en waren de klisteren niet toereikend , de toevallen te doen verdwijnen , dan plegen wij met een oogenblikkelijk gunstig gevolg calomel voor te schrijven, i)1. Calomel gr. j.-ij , sent. foemcul. scr. fi. sacchar.alb. scr. ij(3. m. f. pulvis, divid. in VI part. aeqnal. D. S. dagelijks een tot twee poeders); waardoor alleen zonder eenige krampstillende middelen genezing wordt bewerkt. Bij duidelijke verschijnselen van zuur in de maag verdienen in ieder geval dc braakmiddelen boven alle andere de voorkeur.

c) Stuiptrekkingen en Epilepsie, dc vallende ziekte, (Convulsiones, Epilepsia, Eclampsid). Hier heelt men tc doen met stuiptrekkingen of onwillekeurige afwisselende zaïncntrekking en uitrekking der spieren, welke altijd hel gevolg is van eene idiopathische ot sym-

Sluiten