Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tasschenpoozende koortsen (inzonderheid na overhaaste en onbedachtzame onderdrukking dcrzelve, zoo als Biciiard opgeeft), na sterk verlies va» sappen (1) en het gebruik van geestrijke dranken. Adelmahn (2) nam stuipen ,bij een kind waar ten gevolge daarvan , dat de moeder hetzelve bij vergissing eenen lepel brandewijn gegeven had ; en wij hebben het onlangs zien gebeuren, dat het kind van eenen destillateur, aan hetwelk de baker langen tijd achtereen brood in brandewijn gedoopt gegeven had, stuiptrekkingen met hersenontsteking kreeg. Siebeniiaar (3) bewijst door eene eigene waarneming den invloed van werktuigelijke schadelijkheden. Bij een kind van 9 maanden ontstonden plotseling, des nachts stuipen zonder eenige merkbare aanleiding. Toen men het kind een lavement zetten wilde, ontdekte men eene naald, die in de lendenstreek, digt bij de wervelkolom , diep in de huidbekleedselen was doorgedrongen; na de verwijdering van welke alle krampachtige verschijnselen weder verdwenen, v. Stöber (4) zag bij een kind van 15 maanden na dj operatie van eene phimosis stuipen ontstaan, die den dood ten gevolge hadden ; en Richard (5) zag stuipen ontstaan gedurende de operatie eener hazelip. Richard is van oordeel, dat ook het doorbreken van onderscheidene tanden tegelijk stuipen kan veroorzaken. Brachet (6) brengt ook de terughouding van het kindspek tot de oorzaken der stuipen; en Barnier tevens de te vroegtijdige inspanning van den geest.

De voorzegging omtrent de stuipen der kinderen is altijd ongunstig, en de gezondste en volsappigste kinderen schijnen, uit hoofde van ligt volgende apoplexie of uitstorting in de hersenen, het meest gevaar te loopen, en sterven dikwijls bij het eerste verschijnen van stuipen, terwijl andere kinderen twintig-en meermalen daardoor aangetast worden en desniettemin herstellen. Ook de duur der stuiptrekkingen bepaalt geenszins den gunstigen of ongunstigen uitgang; want wij hebben kinderen gezien, welke na weinige minuten stierven, en andere, welke twee tot drie dagen lang met korte tussclienpoozingen aan stuiptrekkingen leden en dan nog weder herstelden. Met betrekking tot de oorzaken zijn die stuipen , welke na hersenschudding verschijnen, het meest te vreezen; die, welke na fouten in de dieet ontstaan, daarentegen het minst, daar /ij nog van allen het gemakkelijkst te genezen zijn. IIiciiard houdt, ten gevolge van talrijke waarnemingen , de bij het uitbreken van heete uitslagziekten verschijnende stuipen , gewoonlijk niet voor gevaarlijk ; intusschen komt hier alles er op aan , of onder ligte stuipen de uitbotting spoedig en volledig plaats heeft. Daarentegen vreest 11. te dikwijls t.erugkeerendc en gedurende het beloop ot' tegen het einde van heete ziekten ontstaande sluipen zeer. Hoogst ongunstige uitgangen van na verwondingen ontstane stuipen heeft Martini (7) gezien.

(1) Mppocrates, Aporism. S.Scet. Y. — Aph. 9.Sect. VII. — Aph. 59.

Scet. VI. (2) Allg. medicin. Zcitung. Altenburg. 1858. April.

(5) Schmidi's Jahrb. 1854. Bd. III. S. 248. Vergcl. Riehard. l.c p.527.

(4) La clinique des enfans de la faculté dc Strasbourg. Strasb. 1841.

p. 47. (8) 1. c. p. 21 en 827.

(6) Traité des convulsions dans renfance. p. 25.

(7) Hamburger Zeitschr. für die gcsaminU Medicin. 1838. Bd. X; lilt. 5.

Sluiten