Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menging van het bloed, blijven de hersenverrigtingen ten eenemale ongestoord , zelfs wanneer zij eenen hooien graad bereikt heeft , zoo als bij de scorbutische , hydropische , chlorotisclie , tuberculeuse , carcinomateuse , syphilitische kwaadsappigheid , dagelijks wordt waargenomen. Deze en meer dergelijke daadzaken bewijzen onbetwistbaar, dat de hersenen eene aanmerkelijke drukking , eene uitgebreide vernietiging en eene wezenlijke ontmenging van het haar voedend bloed , zonder waarneembare stoornissen in hare verrigtingen kunnen verdragen , wanneer slechts de werktuigelijke en scheikundige beleedigingen langzamerhand op dezelve inwerken.

Hetzij men nu deze wet van accomodatie op de reeds beschreven wetten van afzondering en symmetrie doe berusten , hetzij men dezelve uit de weeke en medegevende , zeer eenvoudige , bijna vormlooze , slechts tot slingerende bewegingen bestemde en derhalve door de langzame stofwisseling niet zoo ligt voor inwerkingen vatbare hersenzelfstandigheid zoeke te verklaren , of dat men dezelve uit de aanstonds te behandelen wet der gewoonte wil afleiden , zoo veel is zeker , dat ten gevoke van deze wet, vele ziekten der hersenen dikwijls slechts zeer onbednidende , dikwijls volstrekt geene stoornissen in derzelver verrigtingen ten gevolge hebben, en derhalve aan het ziekbed niet zeker of volstrekt niet erkend kunnen worden.

4). De wet der gewoonte. Behalve de wet der afzondering , bestaat er misschien geene , welke zoo algemeen geldig is voor de verrigtingen der hersenen , als de wet der gewoonte of oefening. Of bestaat er wel eene enkele natuurkundige verrigling , die niet voor den invloed van de gewoonte of de oefening zwichten moet!

liet pasgeboren kina haalt wel is waar op het oogenblik van deszelfs geboorte adem , waarschijnlijk ten gevolge van de door den prikkel der dampkringslucht opgewekte reflectie-werkdadigheid der ademhalingsspieren , ° zonder zich aan het ademhalen gewend , of zich te voren daarin geoefend te hebben. Doch welk een verschil bestaat er niet tusschen dit grootendeels aan den invloed van den

Sluiten