Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen met elkander in nieuwe en nadere betrekking. Van daar verbinding van werkdadigheid in sommige hersenen die in andere niet bestaat en omgekeerd. Nu eens wordt een hersenorgaan door een ander overeenkomstig of tot gemeenschappelijke werking daargesteld gedeelte doelmatig ondersteund , dan weder niet, kortom de hersenwerkdadigheid uit zich , nu eens in eenen hoogeren , dan weder in eenen lageren graad , nu eens op deze dan weder op gene wijze.

De oorzaak van deze tot geen bepaalden maatstaf te brengen verscheidenheid in de hersenwerkdadigheid , ligt wel "is waar voornamelijk in de ongelijkmatige oelening der afzonderlijke hersengedeelten ; deze berust intusschen in zoo hooge mate op de reeds opgegeven wet van de ontleedkundige afzondering, dat wij bij onze nog uiterst gebrekkige kennis, ja zelfs nog volstrekt onbewezen stelling van afzonderlijke hersenorganen, deze betrekkelijke verscheidenheid der hersenwerkdadigheid , door toedoen der opgegeven twee wetten , in staat zijn volkomen te verklaren. Indien de hersenen een zoo innig en gelijkaardig bewerktuigd weefsel waren , als het hart en de longen , dan zouden in dezelve noch ontleed- noch natuurkundige afwijkingen voorkomen. De hersenen zijn echter, zoo als wij gezien hebben , eene zaïnenvoeging van verschillende en zelfstandige deelen , die wel naast elkander gerangschikt in een gemeenschappelijk verband staan , ter bereiking van een gemeenschappelijk doel elkander misschien ook wel wederkeerig opwekken en ondersteunen , doch die hunne zelfstandigheid in dier voege bewaren , dat zij nergens tot een enkel gemeenschappelijk punt ineenvloeijen en daarin te niet gaan. Uit dit oogpunt beschouwd, laat zich het algemeen feldige , errare humanum , verklaren, daar er geene gelijkmatige en volledige hersenwerkdadigheid, en derhalve ook ceene volstrekt volledige kennis bestaat ; voorts zijn daaruit ook gemakkelijk te verklaren, het groote verschil in aanleg van den menschelijken geest, de buitengewone vaardigheid , welke sommige menschen in sommige verrigtingen van den geest verkrijgen , en zich als het ware werktuigelijk eigen maken , b. v. de mnemotechnici,

Sluiten