Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algemeene onderkenningsleer der

ii er sen ziekten.

De ontleedkundige kliniek moet eene schels geven of de grondvormen ontwikkelen , onder welke de verschillende hersenziekten voorkomen , en de differenliele onderkenningsleer kan steeds in vele gevallen uit die schets, het ziekteindividu erkennen of bepalen. Op zoodanige schetsen kan echter met geene mathematische zekerheid eene onderkenning, d.i. eene bepaling, eene kenmerkende onderscheiding van ziekte-individuen gegrond worden , omdat de functionele verschijnselen , in die schets aangegeven, noch bestendige , noch noodwendige , noch in het algemeen wezenlijke eigenschappen van de ziekte-individuen zijn , en derhalve geene ziektekaraklers daarstellen , uit welke men eene onderscheidings- of onderkenningsleer van ziekteindividuen zou kunnen zamenstellen , en omdat dezellde

ziektevoortbrengsels verschillende , en verschillende ziektevoortbrengsels dezelfde verschijnselen voortbrengen.

Iloe zeer wij derhalve ook de leer der verschijnselen hoogachten en hoe gaarne wij ook bekennen , dat eene apoplexie , een hydrocephalus acutus, eene meningitis, dikwijls uit eene schets" of schildering der ziekte met groote waarschijnlijkheid kan worden erkend, vinden wij echter ook in het ziektebeschrijvend gedeelte der hersenziekten , uit hetwelk men waant karakteristieke , standvastige , wezenlijke , eigendommelijke teekenen, en zekere onderkenn.ngen te kunnen ontwikkelen , de volkomene bevestiging van hetgeen wii omtrent het ontoereikende van de onderkenning der hersenziekten in het midden gebragt hebben ; hiermede zal voorzeker ook ieder waaiheidlievend geneesheer, dien

Sluiten