Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

senhyperaemie , door vergevorderde hepatisatie en Terlies van het bloed aan vezelstof, nog eene aanmerkelijke ontmenging van de geheele bloedmassa voegt, en omgekeerd, kan eene dyscrasische hersenprikkeling tevens eene hyperaemische zijn , wanneer zicli b. v. tot de bij roodvonk , pokken , typlius bestaande bloedontmenging hersenperaemie voegt, hetgeen wel schijnbaar zeer dikwijls, inderdaad echter veel zeldzamer het geval is , zoo als wij later gelegenheid zullen vinden aantetoonen. Op deze wijze verbinden zich de verschijnselen van de hyperaemische met die van de dyscrasische hersenprikkeling en wij zien bij longontstekingen met uitgebreide hepatisatie, naast ontstekingachtige verschijnselen , zenuwachtige , en in den typhus naast zenuwachtige schijnbaar ontstekingachtige , waaruit zich de zenuwachtige longontsteking en de ontstekingachtige typhus laat verklaren. In het algemeen, ontstaat, doordien eene hersenprikkeling door verschillende gedeeltelijk volkomen aan elkander tegenovergestelde ziektetoestanden kan worden opgewekt, die verscheidenheid in den vorm der hersenziekten , welke de onderkenning van dezelve zoo zeer bemoeijelijkt, en tegen welke wij eerst dan met een behoorlijk geneesplan zullen kunnen te velde trekken , wanneer wij met het begrip van hersenprikkeling en haar ontstaan volkomen vertrouwd geworden zijn.

De tweede vorm , onder welken de zieke hersenwerkdadigheid zich voordoet, is die van torpor der hersenen. Yan hersenprikkeling tot hersentorpor is slechts ééne schrede. Al hetgeen hersenprikkeling te weeg brengt, kan ook hersentorpor verwekken. Zoo als hyperaemie , anaemie , dyscrasie en neurosen hersenprikkeling voortbrengen , veroorzaken zij ook hersentorpor , wanneer zij aanhoudend en met meer kracht inwerken. Wij hebben diensvolgens eenen hyperaemischen , anaemischen , dyscrasischen en nerveusen hersentorpor , en wij kunnen derhalve bij de beschouwing van dezen tweeden vorm der ziekelijke hersenwerkdadigheid kort zijn.

Het wezen van hersentorpor berust op eene vermindering , en in den hoogsten graad , op geheelen stilstand van de

Sluiten