Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diastole voorheerscht, omdat de slagaderen atonisch worden , hare zamentrekbaarheid verliezen , en ons eenen grooten, vollen, dikwijls dnbbelslaanden pols doen waarnemen De onstuimige doch krachtelooze beweginaen

nirt in <!"? ^ ^ 8r°°te sla&aderen Z'jn derhalve dér crli a Th' te°enfand Tan de door de drukkin-

der schedelbeenderen ondersteunde haarvaten der henen-

vliezen e„ der hersenen zoo ligt te overwinnen , ën tegenstaande alle verschijnselen van eene uitwendige bloedopstijging komt het toch slechts zelden tot eene inwendige, zoo als de dagelijksche uitkomsten op het lijk bewijzen. De verschijnselen van hersenprikheling en

hZT 0rP°r i1'1 'iet r°0dv0nh en den 'W moeten

iZi Z ln Ze€St,e 'Jevallen aan de bloedsontmenging , die aan dezelve ten gronde list, en niet aan eene congestive hersendrukking „ordfn toegeschreven die meestal volstrekt niet bestaat. Is er echter in' meer zeldzame gevallen bij roodvonk en typhus wezenlijk hersenhyperaemie aanwezig, dan is zij van passiven aard

ikwijls eerst kort voor den dood ontstaan, en heeft bij de eerste ziekte weiachtige uitstortingen in het weefsel der hersenen en derzelver vliezen ten gevold.

Vat bovendien congestien naar het hoofd bij verschillende heete en slepende ziekten kunnen voorkomen is voorzeker met te ontkennen; dat men echter, uit oofde van den sterkeren tegenstand , welken de vaten der hersenen vergeleken met die van de huid van het hoofd aan het indringende bloed bieden, uitwendige

zeer d Id rn ei°en,ijke hersenhyperaemie

zeer wel moet onderscheiden , en in het alpemeen bij

tófweltè i VaD ,S,;CUndaire hersenhvperaemien ,

fnfil, geene werktuigelijke oorzaken door uitgestrekte nfiltrat, en , gebreken in de klapvliezen , enz., zijS aante! oenen , een weinig wantrouwend zijn moet , voM natuurlijk uit het gezegde. D

vorTn^t16,? T hersenPr*kkelïng en hersentor-

vathleZr /U 9' hel bestaan een der

pathogenetische momenten , en een onregelmatig . aan geene bepaalde tijdperken verbonden beloop, maken de

Sluiten