Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ingevolge onze waarnemingen staan de veranderingen van den oogappel in geene zoo bepaalde betrekking tot de meningitis , dat men bet bovengemelde besluit uit dezelve mag trekken. Wij zagen veeleer bij de klaarbhjkelijkste verschijnselen van hersendrukking door apoplectische en meningitische uitstortingen, inzonderheid wanneer deze snel en in aanmerkelijke hoeveelheid ontstonden , zelfs dikwijls den oogappel sterk samengetrokken en niet altijd geheel onbewegelijk. Eenige uren voor den dood, dikwijls eerst na dezen, was hij verwijd en bleef geheel ongevoelig voor den invloed van hel licht, ia in enkele gevallen bleef dezelve zelfs nog 48 uren na den dood geheel vernaauwd. Omgekeerd vonden wij bij hersenhyperaemie en in het hyperaemisch tijdperk van de meningitis, te midden van de levendigste verschijnselen van hersenprikkeling , den oogappel zeer verwijd en

slechts weinig bewegelijk.

Deze betrekking van den oogappel tot de zieke hersenen en inzonderheid tot de meningitis , ligt in deszelfs ontleedkundigen bouw gegrond. Men neemt in dit opzigt namelijk reeds in den gezonden toestand een in het oo'odoopend verschil waar. Bij sommige menschen vindt men den oogappel steeds verwijd , en zich op de inwerking van het licht slechts weinig zamentrekkend ; bij andere daarentegen steeds vernaauwd, en zich door onttrekking van het licht slechts weinig uitzettend Sedert

ons het mechanismus van de iris iets nader bekend en bewezen geworden is , dat dezelve niet slechts uit zamentrekbare , maar wezenlijk uit spieryezelen bestaat , Aan het wel aan geenen twijfel onderhevig zijn , dat de vernaauwing zoowel als de verwijding van de opening waardoor wij zien , door active samentrekking , en wel de eerstgenoemde door de kringvormige , de laatstgenoemde door de straalvormige spieren plaats heeft. De oogappel vernaauwt zich na beleediging en doorsnijding van den nervus trigeminus, oculomotorius, vagus, sympathicus en van de vierdubbele ligchamen , door prikkels , die niet slechts de iris en de haarbandzenuwen onmiddellijk, maar ook door zoodanige, die het netvlies treffen, en van

Sluiten