Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jus ook de drukking van de hersenen in baar geheel slechts gering is, en dat deze in het algemeen door de atropine der hersenen en het hierdoor te weeg «ebraote va cuum waarmede, zoo als bekend is, de encephalitis zoo dikwijls gelijktijdig voorkomt, meermalen opgeheven of ten minste zeer verminderd wordt, dan geraken wij al verder tot het besluit, dat er encephalitides bestaan , die volstrekt geene storingen der hersenverrigtingen , derhalve ook geene verschijnselen voortbrengen, en als zoodanig slechts op he l.jk niet echter aan het ziekbed kunnen worden erkend. Ter naauwernood zal men eenen waarnemer vinden, welken niet gevallen van dusdanige hersenontsteking in het lijk zijn voorgekomen. Wij namen beperkte ontstekingshaarden in verschillende gedeelten van de halfronden der groote en kleine hersenen waar en in een geval, bij eene 63 jarige vrouw , gepaard'met vernietiging van het rotsgedeelte van het slaapbeen door beenzweer, eene <olkomene verettering van de middelste linker hersenkwab, zonder eenige sporen van het een of ander hersenlijden.

Z0U te&e" klinische daadzaken

len inbrengen dat slechts zoodanige ontstekingen zonder verschijnselen zullen verloopen, welke minder Iqwigtige gedeelten der hersenen, die ook bij dieren zonder wezenlijke storingen in het gevoel, de beweging en het verstand kunnen worden weggenomen , aandoen , omdat onbetwistbare waarnemingen leeren , dat eensdeels minder aanmerkelijke beleedigingen van de hersenhalfronden wanneer zij spoedig ontstaan, zeer gewigtige, anderdeels echter aanmerkelijke beleedigingen van de hersengan^lia en het ver engde merg , wanneer zij langzamerhand ontstaan , volstrekt geene ongemakken te weeg brengen. l},j het grootendeels gematigd beloop van het ontstekinasproees en bij de langzame uitbreiding van den ontstekingshaard moet de ooizaak van deze daadzaken derhalve inzonerheid en overal aan de de hersenverrigtingen beheersende wet van afzondering en accommodatie worden toegeschreven , en dit zal ons te minder bevreemden wanneer wij in overweging nemen , dat ieder verschijnsel

Sluiten