Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezigtszenuwen hoogstwaarschijnlijk uit de corpora pyramidalia te voorschijn treden , en aan de inwendige en onderste laag van deze twee hersenwerkluigen verloopen , en wij zijn des te meer geregtigd aan het gestreepte liachaam ook bij den mensch eene mindere gevoeligheid to"tekennen dan aan de beddingen der gezigtszenuwen , als de gevoeligheid der verschillende hersendeelen van boten naar beneden eji niet van beneden naar boven

toeneemt. ,

De in de gestreepte ligchamen en in de beddingen der pezigtszenuwen te gelijker tijd , of slechts in een van deze werktuigen gezetelde encephalitis, zal even als de beroerte verlamming van beide ledematen of van die der tepenovergestelde zijde voortbrengen , en daar de encephalitis het menigvuldigst in genoemde werktuigen zetelt, zal ook de half tijdige verlamming eene der cjewigtigste en standvasligste verschijnselen van dezelve zijn.

Daar de encephalitis oorspronkelijk in kleine haarden voorkomt, welke slechts allengskens grooter worden , en daar eene langzaam ontslaande beleediging der hersenen zeer <*oed verdragen wordt, zal ook de door haar te wee<J° oebragle halfzijdige verlamming zich des te zekerd'er langzamerhand ontwikkelen , daar buitendien niet de geheele massa , maar slechts het de beweegvezels bevattende gedeelte van de gestreepte ligchamen en de beddingen der gezigtszenuwen gevoelig is , en dikwijls zullen zwakte der ledematen . inzonderheid van de onderste , onzekere , wankelende gang , naslepen van den eenen voet, krachteloosheid in de eene hand , inzonderheid bij het aanvatten en vasthouden van bepaalde voorwerpen , mierenkruipen , verminderde warmte en gevoeligheid , als gevolgen van gestoorde innervatie voorafgaan.

In meer zeldzame gevallen ontstaat de halfzijdige verlamming , zoo als bij de beroerte, plotseling ; dit is het

§eV«). In het eerste tijdperk van de encephalitis , ten aevoloe van aanmerkelijke hvperaemie. In dit geval is intusschen de halfzijdige verlamming , zoo als reeds vermeld werd , slechts voorbijgaande.

Sluiten