Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kingen aan beide zijden zullen ten gevolge hebben wanneer zij in het algemeen stuiptrekkingen en niet oorspronkelijk verlammingen voortbrengen , is duidelijk en even duidelijk is het, dat stuiptrekkingen niet slechts door ontsteking der gestreepte ligchamen en beddin«en der gezigtszenuwen , maar ook door ontsteking in ieder gedeelte van de groote of kleine hersenen kunnen worden voortgebragt en dat men de betrekking der stuipen tot de encephalitis nimmer behoorlijk naar hare waarde zal kunnen beoordeelen , wanneer men geen acht geeft op de compiicatien derzelve met hyperaemie, meningitis, vergroeijing der hersenvliezen , voorafgegane habituele stuiptrekkingen of vallende ziekte; want leest men de waarnemingen van stuipen , die met de ziekelijke aandoening aan dezelfde zijde zijn voorgekomen , dan zal men ontdekken, dat de meeste met de zoo even genoemde toestanden gepaard en slechts schijnbaar gelijktijdig bestonden. 6 J

Wanneer men bij de encephalitis behalve stuiptrekking der ledematen, somwijlen ook stuiptrekkingen "deioog- en aangezigtsspieren waarneemt , dan moeten deze des te eer naar dezelfde wet der kruising verklaard worden als de nervus trigeminus met zijne portio dura, e facialis , de n. patheticus , de n. oculomotorius communis zich met een groot gedeelte hunner vezels in de medulla oblongata begeven , en zich aldaar kruisen , of het moest zijn , dat deze zenuwen even voor dat zij de schedelholte verlaten , derhalve kort voor hare kruisina door ziekelijke prikkels worden aangedaan

Bestaat er tusschen de ontstoken hersenen en het ruwemerg eene bijzondere medelijdendheid , welke men natuurl«jk niet erkennen noch aantoonen kan , gaat de ontsteking van de hersenen met hyperaemie van het ruggemerp «e-

ÏÏiif ' ) V°Ti,ZICh b'j het ruSSemergslijden van verschillenden aard hersenontsteking, dan is het mogelijk,

dat gedeeltelijke of algemeent tetanische verschijnselen ,

Van ,den het 'W«*erg uitgaanden spiertonus te voorschijn treden, verschijnselen, welke het allerminst tot de encephalitis zelve behooren , e.,

Sluiten