Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook met de bewegende vezels vermengen , en in eenen pemeenschappelijken zenuwstam verloopen , hare zelfstandigheid toch weten te bewaren en eene vatbaarheid voor geleidinp bezitten , welke van die der bewegende vezels meer of minder onafhankelijk , en nu eens met deze in evenwigt is , dan weder dezelve overtreft , of door deze overtroffen wordt , ofschoon ons de eigendommeliikheden in de bewerktuiging , uit welke dit verschil in geleidingsvatbaarheid van de gevoels- en bewegingsvezels van eene zenuw geboren wordt geheel onbekend zijn

Is de vatbaarheid voor geleiding van de gevoelsvezels geringer , dan van de bewegende vezels , dan zal de in de hersenen , en bepaald in het gestreepte l.gchaam of de bedding der gezigtszenuwen gezetelde ontstekingshaard eerst de gevoels- en daarna de beweegvezels tot geleiding on?e«chikt maken en de anaesthesie zal alsdan aan de verlamming voorafgaan. Is echter de vatbaarheid voor gelei<ling van de bewegende vezels geringer dan die der gevoelsvezels , dan zullen de bewegende vezels vroeger ongeschikt worden tot geleiding , en de verlamming zal alsdan aan de anaesthesie voorafgaan. Staan echter gevoels- en bewegende vezels ten opzigte van hare vatbaarhei tot geleiding met elkander in evenwigt, dan zullen verlamming en anaesthesie op hetzelfde oogenblik ont®laa"-

Wil men beoordeelen , welken invloed de encepha 1 1 op de verrigtingen van den cjeest zal uitoefenen , dan moet men eenipe hiertoe betrekking hebbende ziektekundige en phvsiologische daadzaken daarbij in overweging nemen.

Het heeft ons na de voorafgaande beschouwingen niet kunnen ontgaan, dat storingen van den geest inzonderheid echter ijlen en bewusteloosheid inzonderheid door «vervulling , door gebrek aan , en ontmenging van het bloed, door uitgestrekte uitstorting in het weefse* van het zachte vaatvlies , door schudding der hersenen , door cipendommelijke , tot heden toe niet aan te toonen stoffelijke veranderingen in de zenuwmiddelpunten worden

tC wij Szienbderhalve , dat congestien naar het hoofd bij meningitis, typhus, hysterie , enz. ijlen , coma en be-

Sluiten