Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vloeistoffen voor geene endosmose , en dus voor geene opslorping vatbaar zijn. Op deze wijze is het mogdijk dat de hydrocephahsche uitstorting maanden en jaren

onv^ra^der^'" W . " 0rdt; maar in dezelfde hoeveelheid onveranderd bhjft bestaan, in welke zij in het be<>in

werd uitgescheiden, wanneer de*el,e nit ine weLS"

«ne

en rh t a genomen heeft, door welke de natuuren scheikundige tegenstelling tusschen bloed en uitstorting opgeheven geworden is. Tot deze gevallen behooren ai e slepende hydrocephalien der kinderen , der dronkaards der aan har.gebreken lijdenden, der grijsaards enz ' Onder welke verschijnselen de opslorping van eene d,™* a 'e P Jts Tlndt, zou niet inoeijelijk zijn aftek "u'k^nnrer *ï ond"kfnHï eenmaal behoor-

houden Z T Intussche» ™et men in het

hydrocenhalièn S °PgeslorPt gewaande heete

lyarocephalien prikkeling der hersenen of meningitides

de o„Td-e CChter' hyPerlrophiën der hersenen zijn daa^

2en hvd n?gJr" aanmerkelÜke , derhalve van Ie erken1,08 a"»d - »<«-

Uit het zoo even beschreven beloop en den uitgana ° hydrocephalien volgt ook derzelver voorzegen"

:,n vrob?h,1ive° rndt «S3-'

en de WWu r i gelijkaardiger het bloed

er aan plrl ^ "«storting is, des te minder is

b , °Pslorping te denken.

Ue, 8le?.en.d® > niet % te erkennen hydrocephalien " a'»,2!l trj dronkaards en lijders „„ wE™' tubercnleusen , enz., ,„oltoJ„ _ ieraTn^oo meesi.I niet Ie jerbeteren bloedsmenging en kunnen derhalve met opgeslorpt „orden. De heefe , bi} welke

"I 'le 1>'oet'smeDS'n8 en genezing mof g Jijt zjn zoude brengen meestal door de snelheid en de groote hoeveelheid van de uitstorting, door drukkin" vernietiging der hersenen den dood aan voor dat he^

te verbentereUr en,de, k"nst.moSelijk wordt, de bloedsmenging eren en derhalve de opslorping te doenplaatshebben.

Sluiten