Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wJrj1626 teSenslelii"gzou misschien le verklaren zijn , dat

aan scrnnlM " f ®rc!llosis ^er longen, geenszins echter lijders n scrophulosis d. i aan opzwellingen der watervaatsklieren voor typhus beschut zijn , zoo als wij zulks in de laatste epdemie van typhus zoo menigvuldige malen waarnamen; dat klierachtige personen zelden door tuberculosis der iongen worden aangedaan (?), dat men het tot de scrophulosis behoorende eczema , de impetigines , lichenes

chofnar|eaanrigZiet' Cn l6ek en geneesheer dezelve schoon dan ook uit een geheel ander, namelijk uit een

rn,etastaUsch 00gpunt, als behoedmiddelen voor de tuberculosis beschouwen.

Terwijl wij de zoogenaamde scrophulosis nader tot de

klTeren hr8 ! T' T 06 tubercu]osis der watervaatsklieren bragteo , kon het ons daarbij niet ontgaan dat

ij daardoor slechts eene negative onderscheiding' aan

d idS» ?'?v d00ï"f" "Ü slecht! a,n-

nader bpni H ^rophulosis niet is, geenszins echter scronhuÊ WSt Zy.e'^lijk is; want als wij de

besohonw l "!ervoedlnS van de watervaatsklieren beschouwen, hebben wij haar ontleedkundig begrip

slechts zeer algemeen bepaald, daar de overvoeding

aan ,kl!?ren..zelre noS zeer "ël behoefte heef"

f " ontleedkundig onderzoek, en zeer zeker ook verschalende, gedeeltelijk geheel aan elkander tegenovergestelde ziektetoestanden in zich sluit.

rlP7P°°^ Jen Praktifhen geneesheer is intusschen zelfs

dezehe nT6ne THidi"g ' in 200 verre hiJ in staat i* •

n r'? 2,e M „iK.ek.mi

dikwiiU / , /'"berculosts van de hersenvliezen is

primaire hvA S der wat*™™tSklieren , de

klZZ 3 dr0CePhal"s>.™e' overvoeding der watervaatsklieren gepaard. Beiden stellen hydrocephalien daar

èn aller S t fUnCti°Kndf. —hielen! ma" enkel tusscl en ?nh f3"6 Ter/)lndlnSen . d. i. uit het verschil kunnen .ber®ulosis,en hypertrophie der watervaatsklieren

in staat tl . !T' 'J Vra°en derhake> "ij I n r ,rC S,S, ,der wate"aat^ieren van overvoe„ er watervaatsklieren klinisch te onderscheiden?

Sluiten