Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortbrengen , en het bloed van deszelfs vezelstof beroovende , de weiachtige bloedsmenging tot stand bi engen , maar ook , omdat zij het terugvloeijen van het bloed werktuigelijk verhinderen.

Hoe menigvuldig grijsaards, ten gevolge van door atrophie der hersenen en een vacuum in de schedelholle ontstane, zeer snel verloopende en door beroerte doodende hydrocephalien bezwijken, is reeds vermeld, en zal later nog beter worden aangetoond.

Dat de hydrocephalus acutus ook ten gevolge van verschillendehersenziekten, ontsteking, beroerte, tuberkels, enz. , kan ontstaan , kan niet betwijfeld worden.

Indien men derhalve de pathogenie van den secundairen hydrocephalus acutus in korte woorden wil opgeven , dan moet men zeggen , dat dezelve dooi• iedere hoe ook genaamde , heete en slepende ziekte kan worden voortgebragt, wanneer dezelve slechts de ter voortbienging °van eene hydrocephalie zamenwerkende voorwaarden : hyperaemie en weiachtige bloedsmenging in e opgegeven verhouding in zich sluit.

Slechts wanneer men zich de pathogenie van den secundairen hydrocephalus acutus op deze wijze voorstelt, kan men de proteusvormige en tot verwarring aanleiding gevende menigvuldigheid van den hydrocephalus acutus verklaren, daar deze onder begunstigende omstandigheden niet slechts bij iedere slepende en heete ziekte, maar ook bij op het oog geheel gezonde personen , vooral bij geheel gezonde kinderen , kan worden aangetroii'en.

In dit geval is de hydrocephalus acutus niet een plaatselijk ziekteproces ten gevolge van verschillende s°orte" van crases, zoo als men pleegt te beweren , om zich uit den duisteren doofhof van deszelfs pathogenie eenigerni.ile eenen weg te banen , maar hij is en blijft altijd slechts het voortbrengsel van eene en dezelfde, namelijk van de weiachtige bloedsmenging, welke intusschen langs verschillende wegen, soms enkel door ouderdom , wor t voortgebragt.

Het beloop en de uitgang van den hydrocephalus acutus liggen in deszelfs ontleedkundige en pathogeneti-

Sluiten