Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hydrocephalus beschouwen, want groote schedels worden ook door overvoeding der hersenen voortgebragt, en naar men ligt begrijpt , is de overvoeding der hersenen minder doodelijk dan de aangeboren hydrocephalus , en blijft menigvuldiger dan deze tot op lateren leeftijd bestaan.

Hoe grooter echter de ophooping van wei in de hersenholten is, des te minder zal het aangeboren waterhoofd tot op latere levenstijdperken blijven beslaan. liet doodt veeleer dikwijls, door drukking en verlamming der hersenen , inzonderheid bij eenigzins snel op elkander volgende uitstortingen , reeds in de eerste kinderjaren.

De drukking brengt niet zelden ontsteking van het ependyma van het zachte vaatvlies voort , en de dood heeft plaats onder de verschijnselen van koorts, braken, stuipen en al de verschijnselen van een heet hersenlijden'.

Door de verwijding van de hersenholten worden de vaten

van het ependyma en van het zachte vaatvlies aanmerkelijk gerekt , verscheurd en er ontstaat hersenbloeding , namelijk bloeduitstorting zoowel in den zak van het spinnewebsvlies als in de verwijde hersenholten. Daar deze bloedingen , uit hoofde van den , even als eene zamendrukking op de bloedende vaten , werkenden gelijkmatigen tegenstand van den kant der wei en der uitgezette hersenen , slechts allengskens plaats grijpen , daar zij een aan eene sterke drukking buitendien reeds zeer gewoon werktuig treffen , en deszelfs weefsel niet vernietigen , hebben zij ook niet dnt in het oog loopend gevolg , hetwelk men na hersenbloedingen bij apoplexie waarneemt. Zij worden veeleer langen tijd , zonder in het oo» loopende storingen verdragen ; ja zelfs is het denkbaar , dat het uitgevate bloed , na de opslorping van de wei en de aanvulling met hersenmassa , langzamerhand opgeslorpt wordt.

Wanneer eindelijk , in sommige gevallen , verscheuring \an de hersenen en van liet harde hersenvlies , met uitvatin^ van wei onder het pericranium en de galea aponeurotica ontstaat, dan is deze uitgang te beschouwen als het gevolg van de sterke drukking , en de dood is in zoodanige gevallen eigenlijk op rekening van deze laatste te stellen. Wat de pathogenie van den aangeboren hydrocephalus

Sluiten