Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziektetoestanden, werd te weeg gebragt, onder den naam van apoplexie bevat werd, en nog heden ten da<re bevat wordt. ö

De onderscheiding van eene beroerte door het bloed de zenuwen en de wei veroorzaakt, werd echter steeds door den clinicus als van hoog belang beschouwd Bewusteloosheid met een rood, vol gelaat, stelde de door het bloed veroorzaakte , met een bleek , ingevalen aangezigt de zenuwachtige, en met een waterzuchtig , bol gelaat, de weiachtige beroerte voor, en ter verheerïjking der wetenschap, werd door de eerste mannen in de kunst, bewusteloosheid met veel slijmgereutel als slijmberoerle zinnelijk waarneembaar voorgesteld.

De ziektekundige ontleedkunde heeft intusschen aan al deze soorten van beroerte den bodem ingeslagen , en slechts de zoodanige behouden, welke op eene kersenbloeding berusten.

De hersenbloeding is geene primaire , zelfstandige en eigendommei,jke, maar eene uit andere ziektetoestanden voortspruitende, dus secundaire, symptomatische en met verschillende crases bestaanbare ziekte.

Byperaemien , door stuipen en vallende ziekte , door de nabijheid van tuberkels , kanker, ontstekingshaarden door sluiting van de aderlijke vaten van het zachte vaatvlies en van den overlangschen boezem , door zamendringing van het weel se 1 der longen bij zwangeren en misvormden, door aangeboren sterk ontwikkelden hydrocephalus, door hevige aanhoudende koorts, door het nierlijden vnn bright enz' opgewekt, overvoeding van de linker hartkamerverbeening , atherosis vetzucht en broosheid van den vezeligen rok der slagaderen , zijn even zoo vele als verschillende oorzaken van de hersenbloeding.

De bovenmatige werking van het hart "bij overvoeding van de linker hartekamer en de broosheid der slagaderen bij verbeening vetzucht en atherosis , brengen ieder op zich zelve , of beide te zamen , verscheuring der vaten en het uittreden van het bloed uit de vaten in de hersenen te weeg.

Op die wijze kan de apoplexia serosa , wanneer er

Sluiten