Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liggende weiachtige bloedsmenging geenszins altijd zoo sterk gekenmerkt is; daar verder zelfs bij eene duidelijk waarneembare weiachtige bloedsmenging nog steeds hersenbloedingen mogelijk zijn , kan het bestaan van eene apoplexia serosa slechts vermoed worden , en dit vermoeden kan slechts uit de meest algemeene pathogenetische en ontleedkundige eigendommelijkheden van de hvdrocephalien worden opgemaakt.

Wij vermoeden dat aan de verschijnselen van beroerte eer eene weiachtige uitstorting dan eene uitvatino- van bloed ten gronde ligt, dat derhalve de beroerte eer door wei dan door bloed wordt voortgebrajjt.

re). Uit de pathogenetische eigendommelijkheden: wannecr ,ln, .^et Seopven geval eene insufficientia van de va 1 vu a bicuspidalis en niet eene overvoeding van de linker hartkamer bestaat ; wanneer aan de verschijnselen van beloerte uitgebreide croupeuse of tuberculeuse infiltratien in de longen zijn voorafgegaan; wanneer de aangedane persoon aan dronkenschap is overgegeven , aan delirium tremens geleden heeft en waterzuchtig geworden is; wanneer de verschijnselen van beroerte, bij eenen uitgeteerde» grijsaard voorkomen , bij wien zwakte van geheugen , onnoozelheid , slaapzucht, voorbijgaande verlammingen en alle teekenen van inarasmus der hersenen zijn voorafgegaan , wanneer de verschijnselen van beroerte bij een in de eerste jaren van het leven verkeerend , en den habitus lymphaticus vertoonendkind; wanneer zij gedurende ot kort na eene doorgestane roodvonk, worden waargenomen , enz.

6). Uit de ontleedkundige eigendommelijkheden: wanneer de verschijnselen van beroerte met geenen in het oog loopenden congestie-turgor gepaard gaan , maar veeleer met een bleek, ingevallen gelaat, kleinen, kalmen pols, normale of naauwelijks versterkte werkdadigheid van het hart verbonden zijn, wanneer de bewusteloosheid volkomen is, wanneer het verminderen van gevoel en beweging zich gelijkmatig over de geheele huid en de ledematen uitbreidt , wanneer beide mondhoeken in dezelfde lijn geplaatst , en de eene niet meer naar boven getrokken

Sluiten