Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tooi den klinischen geneesheer is liet dus bovenal van het hoogste belang , de broosheid der vaten , de hyperaeinie der hersenen en de overvoeding van de linker hartekamer te erkennen , om uit dezelve lot de mogelijkheid van eene beroerte te besluiten of haar van overeenkomstige ziekten te onderscheiden.

De broosheid of ligte scheurbaarheid der vaten is het gevolg van verschillende ziektetoestanden , en nog geenszins voldoende verklaard. Zij is dus op zich zelve uit verschijnselen niet te erkennen , doch kan uit de ziektetoestanden , ten gevolge van welke zij pleegt voortekomen , vermoed worden.

Het menigvuldigst komt de broosheid der vaten bij oudere individuen van beiderlei geslacht voor , «aar zij alsdan het gevolg is van het reeds begonnen of ook van het reeds vergevorderd involutieproces. De vaten van zoodanige individuen zijn namelijk verbeend , met atheroomstof opgevuld, tot vet ontaard en ligt scheurbaar ; dit geldt inzonderheid van den vezeliger) rok van de slagaderen der hersenen , welke niet zelden als stijve draden door

de hersenen loopen.

Het slinken der hersenen, ten gevolge van het voor den tijd verouderen , van marasmus , van voorafgegane encephalitis of beroerte is inet broosheid der vaten gepaard.

Ontsteking der hersenen , ontsteking vari de aderen van het zachte vaatvlies, van den overlangschen boezem, tuberkels, kanker, hydatides van de hersenen, typhus en langdurige uitputtende koortsen , het nierlijden van BRIGHT , scorbut , de dyscrasie der dronkaards , hebben niet zelden eenen ligten graad van scheurbaarheid der

vaten ten gevolge.

llyperaemien komen zeer dikwijls, ja zelfs zonuer uitzondering voor , bij de door het slinken der hersenen veroorzaakte ledige ruimte, bij gebreken in de klapvliezen van het hart , bij verkrommingen der wervelkolom , bij anomale zamendringing der longen bij zvvangeren , bij pseusdoplasmata in de hersenen , bij hersenontsteking, bij phlebitis rneningum, bij het nierlijden van bhight ,

Sluiten