Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijvende verlammingen of ten minste zwakte en opgeheven gebruik van het vroeger verlamde deel nalaten. De gevaarlijkste apoplectische haarden zijn eindelijk die , welke den pons, de medulla oblongata , de corpora quadrigemina aandoen. Zij geven zich , wanneer zij eenen slechts eenigzins aanmerkelijken omvang bereikt hebben , te kennen , door aanhoudende coma , zeer langzamen pols , koude ledematen , algemeene verlamming , diepe , snorkende ademhaling en brengen gewis den dood te weeg. Dezelfde werking oefenen echter ook groote apoplectische haarden in de beddingen der gezigtszenuwen en de gestreepte ligchamen uit , welke fornix en septum doorborende , in de hersenholten dringen , en eene belangrijke drukking op de zoo even genoemde weefsels uitoefenen.

De peripherische beroerte verloopt of als meningitis ot als encephalitis , en daar groote haarden van dezelve gewoonlijk volstrekt niet tot sluiting komen , doodt zij binnen eenige dagen of maanden des te zekerder.

Opmerkenswaardig is ten opzigte van den invloed , welken de zetel van den apoplectischen haard op de geneeslijkheid van de beroerte uitoefent , de omstandigheid, dat de inkrimping van de apoplectische kyste plaats heeft naar eene, aan de rigting der vezelen evenwijdige doorsnede. Apoplectische haarden zelfs van grooten omvang , welke de primitiefvezels der zenuwen in de lengte uit elkander dringen , geraken eer tot genezing dan zoodanige , welke dezelve in de dwarste splijten. Daarin kan ook wel de oorzaak gelegen zijn , dat apoplectische haarden van den pons , welke uit, elkander veelvuldig kruisende, dwarse en lange vezels bestaat , moeijelijk of volstrekt niet , apoplectische haarden van de halfronden der groote en kleine hersenen echter, in welke de vezels voornamelijk in de lengte verloopcn , veel ligter genezen. In ieder geval mogen echter ook apoplectische haarden zelfs in zoodanige weefsels niet al te onstuimig ontslaan , omdat zij anders de in de lengte verloopende vezels niet zouden scheiden maar scheuren.

Sluiten