Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oefenaren begaan worden , die in de beroerte een overmaat aan bloed en kracht zoeken , en die geheel onbekend gebleven zijn met het ontleedkundig begrip van de ziekte.

Wanneer echter de ontlastende middelen , en inzonderheid de aderlating, niet in staat zijn , tegen den eenmaal ontwikkelden apoplectischen haard iets uit te rigten , wat zouden zij dan op de naaste gevolgen van denzelven , de vernietiging der hersenzelfstandigheid , vermogen ? De eenmaal vernietigde hersenzelfstandigheid kan niet weder worden aangevuld , het minst door ontlastende en verzwakkende middelen , welke veeleer aan iedere wedervoortbrenging van bewerktuigde zelfstandigheid in den weg staan.

Eene andere vraag is het , of wij door aderlatingen in staat zijn , eenen aanval van beroerte te verhoeden? Wij zijn het in dit opzigt geenszins eens met de landbarbiers welke jaarlijks in het voorjaar , met messen en kop gewapend , hunne bloedige veldtogten openen , om den niets kwaads vermoedenden landman, tegen de vreesselijk afgeschilderde gevaren van de beroerte te beschutten Wij gelooven echter, dat de mogelijkheid van het verhoeden van eenen aanval van beroerte in de wetenschap ligt opgesloten , en dat juist de beroerte eene van de weinige ziekten is, welke, omdat zij van zuiver werktuigelijke oorzaken afhangt , voor eene prophylactische therapie vatbaar is. r

Om echter te kunnen beweren , dat men eenen aanval van beroerte verhoed heeft, is het noodzakelijk, demogelijkheid van het uitbreken of naderen van denzelven bepaald te erkennen. Wij hebben aangetoond , dat aan de beroerte geene bepaalde voorboden eigen zijn uit welke zij voldoende kan erkend worden. De aan de hersenbloeding dikwijls langen tijd voorafgaande verschijnselen spruiten voort uit ziektetoestanden der hersenen, welke voorzeker dikwijls, doch niet noodzakelijk voortbrengen Wanneer dus in tien met aderlatingen behandelde gevallen van zoogenaamde voorboden van beroerte, creene beroerte heeft plaats gehad , kan men nog geenszins beweren , dat de beroerte in een van deze gevallen door

Sluiten