Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn moet, daar hetzelve , zoo als reeds gezegd werd , langzaam ontstaat, langzaam groeit, en daar het in vele gevallen dezelfde voorwaarden om te kunnen blijven bestaan vereischt, als de zieke bewerktuiging zelve. Niet zelden verwekt desniettemin het pseudoplasma hyperaemien , bloeduitvatingen , uitstortingen, en wordt, voor dat het zich door storingen in de verrigtingen heeft te kennen gegeven, snel doodelijk. Hierdoor vertoont het voorzeker een snel beloop , doch dit is geenszins aan hetzelve eigen , maar hangt meer van het door hetzelve te weeg gebragte ziekteproces af.

In het algemeen wordt het beloop van een pseudoplasma inzonderheid daardoor slepend, dat het zich langzaam en onmerkbaar ontwikkelt en dus lang bestaan kan , zonder waarneembare of aanmerkelijke storingen in de hersenwerkdadigheid voort te brengen. Heeft het door drukking , rijkdom aan bloedvaten , en zijn vermogen om te zwellen , eenmaal zulke wezenlijke stoornissen in de hersenwerkdadigheid te weeg gebragt , dat het door deze zijn aanwezen te kennen geeft, dan heeft het toch reeds den langsten tijd bestaan , en houdt van dit oogenblik af, een veeleer snel dan slepend beloop.

Van deszelfs vatbaarheid tot organische ontwikkeling, inzonderheid van deszelfs rijkdom aan bloedvaten en zweibaarheid hangt het af, dat het van lijd tot tijd terugkeerende hyperaemien der hersenen voortbrengt, en niet altijd denzelfden omvang blijft behouden, en dus nu eens eene grootere, dan weder eene geringere drukking op de hersenen uitoefent , en te gelijk met het slepende zeer dikwijls ook een in het oogloopend tussc/ienpoozend beloop vertoont.

W at den uitgang van de pseudoplasmata der hersenen en van derzelver vliezen betreft , dezelve is voorwaar in de meeste gevallen ongunstig. Be oorzaak hiervan ligt geenszins altijd in het pseudoplasma zelf, maar zeer dikwijls veeleer in de bijzondere ontleedkundige gesteldheid der hersenen. Aan het pseudoplasma komt noch een hoogere noch een lagere graad van kwaadaardigheid toe, dan aan de door hetzelve aangetaste menschelijke be-

Sluiten